KOMPETENCIE

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva nie sú dôležité len hospodárske aspekty. Pri našich odporúčaniach preto zohľadňujeme aj relevantné faktory.

Dobrá povesť podnikov závisí vo veľkej miere od toho, ako sa správajú k svojim zamestnancom. Poskytujeme komplexné poradenstvo k téme ľudské zdroje – od vzorových dokumentov po prípravu zmlúv, systémy odmeňovania a výpovede, ako aj kolektívne vyjednávanie.

Našich klientov sprevádzame pri ukončovaní pracovných pomerov aj pred súdom v zamestnaneckých sporoch. Pri medzinárodných pracovnoprávnych vzťahoch, ako je vysielanie zamestnancov do zahraničia alebo zamestnávanie zahraničných zamestnancov, dávame jasné odporúčania. To platí aj pre oblasť daní a sociálneho zabezpečenia pri cezhraničnom zamestnávaní.

V dôsledku medzinárodných a lokálnych zlúčení a akvizícií riešime tiež vplyv prechodu zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému. Zohľadňujeme aj psychologické aspekty a otázky ochrany osobných údajov.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.
Naše publikácie a novinky k téme pracovné právo

Kompetencie

  • Zamestnanecká mobilita a cestovanie za prácou
  • Pracovné zmluvy, odmeňovanie a benefity
  • Kolektívne vyjednávanie
  • Ukončenie pracovných pomerov, hromadné prepúšťanie
  • Pracovnoprávne spory
  • Prechod zamestnancov pri M&A transakciách
  • Compliance  
  • Imigrácia  
  • Outsourcing, agentúry dočasného zamestnávania 

Tím pre Pracovné právo