bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
КОМПЕТЕНТНОСТ

Трудово право

В областта на трудовото право от значение са не само икономическите параметри. Когато даваме препоръка на свой клиент, ние вземаме предвид комплекс от фактори.

Репутацията на предприятията силно зависи от това какво е отношението им към техните работници и служители. Ние предоставяме комплексни консултации в областта на човешките ресурси – примерни документи, сключване на индивидуални трудови договори, разработване на системи за възнаграждение, прекратяване на индивидуални трудови договори и подкрепа в областта на колективните трудови договори.

В случай на трудови преговори и трудови спорове осъществяваме процесуално представителство за нашите доверители, включително пред съд. Разработваме конкретни предложения относно командироването на работници и служители в чужбина, а също за наемането на чужденци по трудово правоотношение. Съветите ни са винаги съобразени с действащото данъчно и социално-осигурително право, включително международните им аспекти.

Съществена и сложна тема, по която съветваме нашите клиенти в рамките на сделки по сливания и придобивания, е запазването на трудовите правоотношения с досегашните работници и служители. При дейността си съблюдаваме линия на респект към психологическите ефекти на мерките в областта на човешките ресурси, а също правилата за защита на личните данни.

Публикации

В сферите на нашата дейност подготвяме публикации относно правната рамка, правни анализи и пазарна информация. Публикациите ни са на Ваше разположение на нашата уеб-страница за безплатен даунлоуд.
Нашите публикации и новини по темата „Трудово право”

Компетентност

  • Командироване на работници и служители в чужбина
  • Трудови договори, възнаграждения и други облаги
  • Колективни договаряне
  • Прекратавяне на трудови правоотношения, масови уволнения
  • Трудови спорове
  • Запазване на трудовите правоотношения при сливания и придобивания
  • Съблюдаване действащото право, комплайънс 
  • Трудова миграция 
  • Изнесени производства (аутсорсинг), временна заетост

Участници в група "Трудово право"