Profile
Senior Associate
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Iné regulované odvetvia, Obchodné zmluvy
Anglický, Taliansky, Rumunský

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Rumunsko
Články
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR