Legal Notice

PRIVACY POLICY

My v spoločnosti bnt attorneys in CEE si vážime vaše súkromie a všetky vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zákonmi o ochrane osobných údajov. Sme medzinárodná advokátska kancelária so samostatnými právnymi subjektmi vo viacerých jurisdikciách v regióne strednej a východnej Európy. Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov poskytujú podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a vzťahujú sa na všetky subjekty bnt. Miestny subjekt bnt (ďalej len „advokátska kancelária“), ktorá Vám poskytuje služby / má s vami právny vzťah / ste s ním v kontakte, je potrebné kvalifikovať, ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Podrobnejšie informácie o subjektoch bnt a kontaktných údajoch, prostredníctvom ktorých môžete komunikovať s príslušným prevádzkovateľom údajov, nájdete kliknutím na zoznam subjektov bnt tu.

Obsah zásad ochrany osobných údajov:

 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNE ZÁKLADY
  1. Klienti, ktorí sú sami fyzickými osobami
  2. Zástupcovia (fyzické osoby) klientov
  3. Poskytovatelia služieb, ktorí sú sami fyzickými osobami
  4. Zástupcovia (fyzické osoby) poskytovateľov služieb
  5. Osoby, ktoré sa pýtajú (v papierovej forme, e-mailom, telefonicky, osobne alebo inak)
  6. Iné osoby, ktorých údaje sa získavajú pri poskytovaní právnych služieb klientom
  7. Priamy marketing
 2. ZDROJE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 3. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 4. MIESTO SPRACOVANIA
 5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE
 6. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE
 7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
 8. NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNE ZÁKLADY

1.1 Klienti, ktorí sú sami fyzickými osobami

Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď je dotknutá osoba (fyzická osoba) sama klientom advokátskej kancelárie. Napríklad – pán John Doe sa obráti na advokátsku kanceláriu a požiada o zastupovanie v súdnom spore. Pán John Doe sám podpíše zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou a stane sa jej klientom. V týchto a podobných prípadoch (t. j. keď je dotknutá osoba sama klientom) sa uplatňujú tieto pravidlá:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Identifikačné údaje

(napr. meno, priezvisko, osobné číslo, pozícia atď.)

Tieto osobné údaje slúžia na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb s klientom. Uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Kontaktné údaje

(napr. adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.)

Informácie o zmluve o poskytovaní právnych služieb a jej plnení

(napr. zmluvné podmienky, faktúry, správy atď.)

Finančné údaje

(bankový účet, transakcie podľa faktúr atď.)

Akékoľvek iné údaje v kontexte konkrétneho zadania

(napr. údaje uvedené v korešpondencii a/alebo dokumentoch súvisiacich s konkrétnym zadaním)

Informácie uvedené v dotazníku „Poznaj              svojho klienta“

(ak je to vhodné)

Za určitých okolností (napr. v závislosti od typu a hodnoty zadania, geografie transakcií atď.) by advokátska kancelária mohla byť povinná požiadať klienta o vyplnenie dotazníka „Poznaj svojho klienta“, aby splnila zákonné povinnosti týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Dodržiavanie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Referencie a spätná väzba klientov

(napr. opisy riešených právnych záležitostí, spätná väzba klientov   na poskytnuté služby atď.)

Ak klient súhlasí, advokátska kancelária využíva odkazy na konkrétnych klientov a/alebo konkrétne úlohy a/alebo spätnú väzbu od klientov na propagáciu svojej činnosti (napr. na uvedenie v zoznamoch najlepších advokátskych kancelárií v právnych adresároch (napr. Legal 500), ako aj na zverejnenie projektových portfólií atď.) Súhlas klienta (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

1.2 Zástupcovia (fyzické osoby) klientov

Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď dotknutá osoba (fyzická osoba) nie je sama klientom advokátskej kancelárie, ale zastupuje iný subjekt, ktorý je zasa klientom advokátskej kancelárie. Napríklad – pán John Doe je konateľom spoločnosti, ktorá chce od advokátskej kancelárie získať právne služby. Spoločnosť uzavrie s advokátskou kanceláriou zmluvu o poskytovaní právnych služieb, a tým sa stáva klientom. Pán John Doe dáva svoj podpis na zmluvu, vedie korešpondenciu s advokátskou kanceláriou o jednotlivých úlohách, spracováva faktúry, zastupuje klienta v iných záležitostiach súvisiacich s plnením zmluvy. V týchto a podobných prípadoch (t. j. keď dotknutá osoba zastupuje iný subjekt, ktorý je zasa klientom advokátskej kancelárie) sa uplatňujú tieto pravidlá:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Identifikačné údaje

(napr. meno, priezvisko, funkcia atď.)

Tieto osobné údaje slúžia na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb s klientom, ktorého subjekt údajov zastupuje. Oprávnený záujem uzavrieť a plniť zmluvu so zastúpeným subjektom (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Kontaktné údaje

(napr. adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.)

Akékoľvek iné osobné údaje zástupcu, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s konkrétnym poverením

(napr. údaje uvedené v korešpondencii a/alebo dokumentoch súvisiacich s konkrétnym poverením).

Informácie uvedené v dotazníku „Poznaj svojho klienta“

(ak je to vhodné)

Za určitých okolností (napr. v závislosti od typu a hodnoty zadania, geografie transakcií atď.) by advokátska kancelária mohla byť povinná požadovať od klienta vyplnenie dotazníka „Poznaj svojho klienta“, aby splnila zákonné povinnosti týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zástupca by mohol byť požiadaný o zverejnenie účasti v iných spoločnostiach alebo podobných osobných údajov. Dodržiavanie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Referencie a spätná väzba klientov

(napr. opisy riešených právnych záležitostí, spätná väzba klientov na poskytnuté služby atď.)

Ak s tým klient súhlasí, advokátska kancelária využíva odkazy na konkrétnych klientov a/alebo konkrétne úlohy a/alebo spätnú väzbu klientov na propagáciu svojej činnosti (napr. na uvedenie v zoznamoch najlepších advokátskych kancelárií v právnych adresároch (napr. Legal 500), ako aj na zverejnenie projektových portfólií atď.). Zástupca spoločnosti môže byť požiadaný o poskytnutie spätnej väzby v mene klienta. Súhlas dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. a)

1.3 Poskytovatelia služieb, ktorí sú sami fyzickými osobami

Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď je dotknutá osoba (fyzická osoba) sama poskytovateľom služieb advokátskej kancelárii. Napríklad – pani neznáma, ktorá pracuje individuálne, poskytuje advokátskej kancelárii prekladateľské služby na základe zmluvy o poskytovaní služieb medzi ňou a advokátskou kanceláriou. V týchto a podobných prípadoch (t. j. keď je dotknutá osoba sama poskytovateľom služieb) sa uplatňujú nasledujúce pravidlá:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Identifikačné údaje

(napr. meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo, číslo osvedčenia o živnostenskom oprávnení, číslo živnostenského listu atď.) atď.)

Tieto osobné údaje slúžia na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom služieb a advokátskou kanceláriou. Uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Kontaktné údaje

(napr. adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.)

Informácie o zmluve o poskytovaní služieb a jej plnení

(napr. podmienky, faktúry, správy atď.)

Finančné údaje

(bankový účet, transakcie podľa faktúr atď.)

Akékoľvek iné údaje v súvislosti s konkrétnym pridelením služby

(napr. údaje uvedené v korešpondencii a/alebo dokumentoch týkajúcich sa konkrétneho pridelenia služby).

1.4 Zástupcovia (fyzické osoby) poskytovateľov služieb

Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď dotknutá osoba (fyzická osoba) nie je sama poskytovateľom služieb advokátskej kancelárie, ale zastupuje iný subjekt, ktorý je zasa poskytovateľom služieb advokátskej kancelárie. Napríklad – pani neznáma je konateľkou spoločnosti, ktorá poskytuje IT služby advokátskej kancelárii. Táto spoločnosť uzatvára s advokátskou kanceláriou zmluvu o poskytovaní služieb. Pani neznáma dáva svoj podpis na zmluvu, vedie korešpondenciu s advokátskou kanceláriou o konkrétnych zadaniach služieb, spracováva faktúry, zastupuje poskytovateľa služieb v iných záležitostiach súvisiacich s realizáciou zmluvy o poskytovaní služieb. V týchto a podobných prípadoch (t. j. keď dotknutá osoba zastupuje iný subjekt, ktorý je zasa poskytovateľom služieb advokátskej kancelárii) sa uplatňujú tieto pravidlá:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Identifikačné údaje

(napr. meno, priezvisko, funkcia atď.)

Tieto osobné údaje slúžia na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľom služieb, ktorého subjekt údajov zastupuje. Oprávnený záujem uzavrieť a plniť zmluvu so zastúpeným subjektom (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Kontaktné údaje

(napr. adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.)

Akékoľvek iné osobné údaje zástupcu, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s konkrétnym pridelením služby

(napr. údaje uvedené v korešpondencii a/alebo dokumentoch súvisiacich s konkrétnym pridelením služby).

1.5 Osoby, ktoré sa pýtajú (v papierovej forme, e-mailom, telefonicky, osobne alebo inak)

Tento oddiel sa vzťahuje na prípady, keď advokátska kancelária dostane akýkoľvek druh dopytu, akýmkoľvek spôsobom, od dotknutej osoby, ktorá zastupuje samú seba alebo v mene iného subjektu.

Príklad 1: Pán John Doe zavolá na recepciu advokátskej kancelárie a požiada o rozhovor s právnikom, pretože videl článok na webovej stránke advokátskej kancelárie a chcel by sa opýtať na svoju vlastnú situáciu, podobnú tej, ktorá je opísaná v článku. Po krátkom rozhovore s právnikom, po objasnení situácie, sa pán John Doe rozhodne, že nebude podnikať právne kroky.

Príklad 2: Advokátska kancelária dostane e-mail od audítora jedného z klientov (spolu s poverovacími dokumentmi), v ktorom žiada o poskytnutie informácií o právnych prípadoch alebo právnych nárokoch voči klientovi, ktoré sú relevantné pre dokončenie auditu.

Príklad 3: Advokátska kancelária dostane doporučenou poštou oznámenie súdu o plánovanom súdnom pojednávaní spolu s identifikačnými a kontaktnými údajmi súdnej tajomníčky, ktorá oznámenie pripravila.

V týchto a podobných prípadoch (t. j. keď advokátska kancelária dostane akúkoľvek žiadosť, a to akýmkoľvek spôsobom, od dotknutej osoby, ktorá zastupuje samu seba alebo v mene iného subjektu) sa postupuje takto:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Identifikačné údaje

(napr. meno, priezvisko, pozícia atď.)

Tieto osobné údaje sú pre advokátsku kanceláriu nevyhnutné na prijímanie, spracovanie a odpovedanie na otázky. Oprávnený záujem prijímať, vybavovať a odpovedať na otázky (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Kontaktné údaje

(napr. e-mailová adresa, telefónne číslo atď.)

Obsah dopytu, všetky osobné údaje poskytnuté v kontexte konkrétnej následnej komunikácie

(napr. údaje uvedené v korešpondencii a/alebo dokumentoch súvisiacich s konkrétnym dopytom).

1.6 Iné osoby, ktorých údaje sa získavajú pri poskytovaní právnych služieb zákazníkom

Táto časť sa vzťahuje na prípady, keď dotknutá osoba nie je v priamom kontakte s advokátskou kanceláriou, ale advokátska kancelária spracúva jej osobné údaje ako prirodzený dôsledok poskytovania právnych služieb klientom.

Príklad 1: klient advokátskej kancelárie uzavrie obchodnú zmluvu so spoločnosťou „X“ (spoločnosť „X“ nie je klientom advokátskej kancelárie). Pán John Doe je konateľom spoločnosti „X“. Jeho osobné údaje sa tak môžu objaviť v obchodnej zmluve s klientom advokátskej kancelárie.

Príklad 2: Advokátska kancelária zastupuje klienta v súdnom spore proti pani Jane Doe (pani Jane Doe nie je klientom advokátskej kancelárie). Advokátska kancelária, ktorá zastupuje klienta v spore, bude spracovávať procesné dokumenty, ktoré môžu obsahovať osobné údaje pani Jane Doe ako strany sporu.

V týchto a podobných prípadoch (t. j. keď dotknutá osoba nie je v priamom kontakte s advokátskou kanceláriou, ale advokátska kancelária spracúva jej osobné údaje ako prirodzený dôsledok poskytovania právnych služieb klientom) sa uplatňujú nasledujúce ustanovenia:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Akékoľvek osobné údaje sprístupnené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi podľa zadania klienta. (napr. údaje uvedené v korešpondencii, dokumentoch a akékoľvek iné informácie, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb podľa konkrétneho zadania). Tieto osobné údaje sú potrebné na to, aby advokátska kancelária mohla klientovi poskytovať právne služby podľa zadania klienta. Oprávnený záujem poskytovať právne služby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

1.7 Priamy marketing

Táto časť sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Príklad 1: Advokátska kancelária zasiela klientom informačné bulletiny e-mailom.

Príklad 2: Advokátska kancelária zavolá klientovi a opýta sa ho, či by sa chcel zúčastniť na podujatí „Business Breakfast“, ktoré organizuje advokátska kancelária.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, platí nasledovné:

Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania
Identifikačné údaje

(napr. meno, priezvisko, pozícia atď.)

Tieto osobné údaje sa používajú na účely priameho marketingu, ak klient udelil súhlas. Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Kontaktné údaje

(e-mailová adresa, telefónne číslo atď.)

2. ZDROJE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Väčšinu osobných údajov poskytujú dotknuté osoby priamo advokátskej kancelárii.

Existujú však prípady, keď advokátska kancelária získava osobné údaje nepriamo (nie od samotného subjektu údajov), napr:

V pododdiele 1.6. sa opisujú prípady, keď Advokátska kancelária prichádza k spracúvaniu osobných údajov v priebehu poskytovania právnych služieb (napríklad osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch alebo korešpondencii súvisiacej s konkrétnym zadaním).

Keďže advokátska kancelária je súčasťou siete advokátskych kancelárií pod značkou „bnt attorneys in CEE“, môže niektoré osobné údaje získať od iných advokátskych kancelárií v rámci siete (napríklad v zložitých prípadoch, ktoré si vyžadujú cezhraničnú spoluprácu).

3. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Poskytovatelia služieb

Advokátska kancelária môže zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami – poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby potrebné na fungovanie advokátskej kancelárie. Poskytovatelia tretích strán môžu poskytovať advokátskej kancelárii nasledujúce služby:

 • Hosťovanie údajov
 • IT služby
 • účtovné služby
 • komunikačné služby
 • prekladateľské služby
 • Marketingové služby

S cieľom chrániť osobné údaje uzavrela advokátska kancelária s uvedenými externými poskytovateľmi služieb zmluvy o spracovaní údajov.

3.2 Štátne orgány

Advokátska kancelária môže byť povinná odovzdať vaše osobné údaje miestnym alebo štátnym orgánom, súdom, iným inštitúciám v závislosti od rozsahu právnych služieb alebo príslušných zákonných požiadaviek.

3.3 Spoločnosti skupiny

Osobné údaje sa môžu vymieňať medzi advokátskymi kanceláriami, ktoré tvoria sieť advokátskych kancelárií „bnt attorneys in CEE“, ak si to vyžaduje poskytovanie požadovaných právnych služieb (napríklad v zložitých prípadoch, ktoré si vyžadujú cezhraničnú spoluprácu).

4. MIESTO SPRACOVANIA

Osobné údaje ukladáme a spracúvame predovšetkým v Európskej únii. Napriek tomu môže byť niekedy potrebné, aby sa vaše Osobné údaje preniesli a uložili v mieste určenia mimo Európskej únie. Môže to byť v prípade, keď si to vyžaduje zadanie právnej služby (napríklad – zadanie právnej služby si môže vyžadovať spoluprácu s kanceláriou „bnt attorneys in CEE“ v Minsku). V iných prípadoch môžu osobné údaje spracúvať sprostredkovatelia údajov (poskytovatelia služieb tretích strán), ktorí pôsobia mimo EÚ, alebo s využitím čiastkových spracovateľov, ktorí pôsobia mimo EÚ.

V prípadoch, keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ, vychádzame z jedného z nasledujúcich mechanizmov:

 • rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti;
 • štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou;
 • iné záruky (napr. osobitné doložky alebo osobitné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia stanovené v zmluvách o spracovaní údajov).

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Advokátska kancelária uchováva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou a v súlade s pravidlami advokátskej komory. Advokátska kancelária bude uchovávať vaše osobné údaje nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené a spracúvané. Doba uchovávania osobných údajov závisí od viacerých kritérií, vrátane:

 • typu osobných údajov;
 • či prebieha nejaký spor (aby Advokátska kancelária alebo klient Advokátskej kancelárie) mohla preukázať, uplatniť alebo sa brániť proti právnym nárokom);
 • platné právne povinnosti vyplývajúce zo zákonov a predpisov uchovávať osobné údaje po určitú dobu.

6. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE

Pri spracúvaní vašich osobných údajov advokátska kancelária nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek uplatniť tieto práva:

7.1 Právo na prístup: máte právo požiadať o prístup k akýmkoľvek vašim osobným údajom, ktoré môže advokátska kancelária spracúvať. Môžete napríklad požiadať o informácie o tom, či advokátska kancelária spracúva vaše osobné údaje, aké konkrétne vaše osobné údaje advokátska kancelária spracúva, na aké účely, na akom právnom základe atď.

7.2 Právo na opravu: máte právo požiadať Advokátsku kanceláriu o opravu akýchkoľvek vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

7.3 Právo namietať: máte právo namietať proti určitému spracúvaniu osobných údajov, vrátane napríklad spracúvania vašich osobných na základe oprávneného záujmu;

7.4 Právo na výmaz: môžete požiadať advokátsku kanceláriu o výmaz vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že ich spracúvanie je nezákonné.

7.5 Právo na prenosnosť údajov: môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete tiež požiadať o prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

7.6 Právo na odvolanie súhlasu: v prípadoch, keď je spracovanie založené na súhlase, máte právo svoj súhlas odvolať;

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne alebo že advokátska kancelária porušila vaše práva.

8. NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na advokátsku kanceláriu sa môžete obrátiť s akýmikoľvek otázkami alebo žiadosťami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov. Použite prosím nižšie uvedené kontaktné údaje.