Legal Notice

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Ние, адвокатите на bnt в Централна и Източна Европа, ценим Вашата поверителност и обработваме всички Ваши лични данни в съответствие с GDPR и законите за защита на личните данни. Ние сме международна адвокатска кантора с отделни юридически лица в множество юрисдикции в региона на ЦИЕ. Представената по-долу политика за поверителност предоставя подробна информация за обработката на Вашите лични данни и се прилага за всички юридически лица на bnt. Местното юридическо лице на bnt (наричано по-долу „Адвокатско дружество“), което Ви предоставя услуги / има правни отношения с Вас / с което контактувате, следва да бъде квалифицирано като администратор на Вашите лични данни, описани в настоящата политика за поверителност. За повече подробности относно субектите на bnt и данните за контакт, чрез които можете да се свържете със съответния администратор на данни, моля, кликнете върху списъка на субектите на bnt тук:

https://bnt.eu/

Настоящата политика за защита на личните данни не обхваща обработването на лични данни на (кандидат) служители, (кандидат) стажанти, (кандидат) адвокати и помощник-адвокати (т.е. персонал на адвокатското дружество). Такова обработване попада в обхвата на отделни политики за поверителност, които се представят директно на персонала при събирането на техните данни.

Съдържание на политиката за поверителност:

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ
  1. Клиенти, които самите те са физически лица
  2. Представители (физически лица) на клиентите
  3. Доставчици на услуги, които сами са физически лица
  4. Представители (физически лица) на доставчиците на услуги
  5. Лица, които отправят запитвания (на хартия, по електронна поща, по телефона, лично или по друг начин)
  6. Други лица, чиито данни са получени при предоставянето на правни услуги на клиентите
  7. Пряк маркетинг
 2. ИЗТОЧНИЦИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 3. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА
 5. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
 6. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРОФИЛИРАНЕ
 7. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИ
 8. С КОГО ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

1.1. Клиенти, които самите те са физически лица

Този раздел обхваща случаите, в които субектът на данните (физическо лице) сам е клиент на Адвокатското дружество. Например – г-н Джон Доу се обръща към Адвокатското дружество и моли да бъде представляван в съдебен спор. Самият г-н Джон Доу подписва договор за правни услуги с Адвокатското дружество и става негов клиент. В тези и подобни случаи (т.е. когато субектът на данните сам е клиент) се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правни основания на обработката
Идентификационни данни (напр. име, фамилия, ЕГН, длъжност и др.) Тези лични данни служат за целите на сключването и изпълнението на договора за правни услуги с клиента Сключване на договор със субекта на данните и изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).
Данни за контакт (напр. адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.)
Информация за договора за правни услуги  инеговото изпълнение (напр. условия, фактури, доклади и други)
Финансови данни (банкова сметка, транзакции по фактури и др.)
Всякакви други данни в контекста на конкретното задание (напр. данни, съдържащи се в кореспонденция и/или документи, свързани с конкретното задание)
Информация, предоставена във въпросника „Опознай клиента“ (когато е приложимо) При определени обстоятелства (напр. в зависимост от вида и стойността на възлагането, географията на сделките и т.н.) адвокатското дружество може да бъде задължено да изиска от клиента да попълни въпросник „Познай своя клиент“, за да изпълни законовите задължения за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Спазване на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД).
Препоръки и отзиви от клиенти (напр. описания на разгледани правни въпроси, отзиви от клиенти за предоставените услуги и др.) Ако клиентът се съгласи, Адвокатското дружество използва споменаването на конкретни клиенти и/или конкретни задачи и/или отзиви на клиенти, за да популяризира дейността си (напр. за да се появи в списъците на най-добрите адвокатски кантори в правни справочници (напр. Legal 500), както и за да публикува портфолио от проекти и др.) Съгласие на клиента Член 6, параграф 1, буква а)

1.2. Представители (физически лица) на клиенти

Този раздел обхваща случаите, в които субектът на данни (физическо лице) не е сам клиент на адвокатското дружество, а представлява друг субект, който на свой ред е клиент на адвокатското дружество. Например – г-н Джон Доу е управляващ директор на дружество, което желае да получи правни услуги от адвокатското дружество. Дружеството сключва договор за правни услуги с адвокатската кантора и по този начин става неин клиент. Г-н Джон Доу полага подписа си върху договора, води кореспонденция с адвокатското дружество по конкретни задачи, обработва фактури, представлява клиента по други въпроси, свързани с изпълнението на договора. В тези и подобни случаи (т.е. когато субектът на данни представлява друг субект, който на свой ред е клиент на адвокатското дружество) се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правни основания на обработката
Идентификационни данни (напр. име, фамилия, ЕГН, длъжност и др.) Тези лични данни служат за целите на сключването и изпълнението на договора за правни услуги с клиента. Сключване на договор със субекта на данните и изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).
Данни за контакт (напр. адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.)
Всякакви други данни в контекста на конкретното задание (напр. данни, съдържащи се в кореспонденция и/или документи, свързани с конкретното задание)
Информация, предоставена във въпросника „Опознай клиента“ (когато е приложимо) При определени обстоятелства (напр. в зависимост от вида и стойността на възлагането, географията на сделките и т.н.) адвокатското дружество може да бъде задължено да изиска от клиента да попълни въпросник „Познай своя клиент“, за да изпълни законовите задължения за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Спазване на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД).
Препоръки и отзиви от клиенти (напр. описания на разгледани правни въпроси, отзиви от клиенти за предоставените услуги и др.) Ако клиентът се съгласи, Адвокатското дружество използва споменаването на конкретни клиенти и/или конкретни задачи и/или отзиви на клиенти, за да популяризира дейността си (напр. за да се появи в списъците на най-добрите адвокатски кантори в правни справочници (напр. Legal 500), както и за да публикува портфолио от проекти и др.) Съгласие на клиента Член 6, параграф 1, буква а)

1.3. Доставчици на услуги, които сами са физически лица

Този раздел обхваща случаите, в които субектът на данните (физическо лице) сам е доставчик на услуги на адвокатското дружество. Например – г-жа Jane Doe, която работи индивидуално, предоставя преводачески услуги на Адвокатското дружество по договор за услуги между нея и Адвокатското дружество. В тези и подобни случаи (т.е. когато субектът на данните сам е доставчик на услуги) се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правно основание на обработката
Идентификационни данни (напр. име, фамилия, ЕГН, номер на удостоверението за самостоятелна заетост, номер на удостоверението за стопанска дейност и т.н.) и т.н.) Тези лични данни служат за целите на сключването и изпълнението на договора за услуги между доставчика на услуги и Адвокатското дружество. Сключване на договор със субекта на данните и изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).
Данни за контакт (напр. адрес, имейл адрес, телефонен номер и др.)
Информация за договора за услуги и неговото изпълнение (напр. условия, фактури, отчети и др.)
Финансови данни (банкова сметка, транзакции по фактури и др.)
Всякакви други данни в контекста на конкретното възлагане на услуги (напр. данни, съдържащи се в кореспонденция и/или документи, свързани с конкретното възлагане на услуги).

1.4. Представители (физически лица) на доставчиците на услуги

Този раздел обхваща случаите, в които субектът на данни (физическо лице) не е сам доставчик на услуги на адвокатското дружество, а представлява друг субект, който на свой ред е доставчик на услуги на адвокатското дружество. Например – г-жа Джейн Доу е управляващ директор на дружество, което предоставя ИТ услуги на адвокатското дружество. Дружеството сключва договор за услуги с адвокатското дружество. Г-жа Джейн Доу полага подписа си под договора, води кореспонденция с адвокатското дружество по конкретни задания за услуги, обработва фактури, представлява доставчика на услуги по други въпроси, свързани с изпълнението на договора за услуги. В тези и подобни случаи (т.е. когато субектът на данни представлява друг субект, който – на свой ред – е доставчик на услуги на Адвокатското дружество) се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правно основание не обработката
Идентификационни данни (напр. име, фамилия, длъжност и др.) Тези лични данни служат за сключване и изпълнение на договора за услуги с доставчика на услуги, който субектът на данните представлява. Легитимен интерес за сключване и изпълнение на договор с представлявания субект на данни (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД)
Данни за контакт (напр. адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.)
Всякакви други лични данни на представляващия, предоставени в контекста на конкретното възлагане на услуги (напр. данни, съдържащи се в кореспонденция и/или документи, свързани с конкретното възлагане на услуги)

1.5. Лица, които правят запитвания (на хартия, по електронна поща, по телефона, лично или по друг начин)

Този раздел обхваща случаите, в които Адвокатското дружество получава каквото и да е запитване, независимо по какъв начин, от субект на данни, представляващ себе си или от името на друг субект.

Пример 1: Г-н Джон Доу се обажда на рецепцията на адвокатското дружество и иска да говори с адвокат, тъй като е видял статия в уебстраницата на адвокатското дружество и би искал да попита за собствената си ситуация, подобна на описаната в статията. След кратък разговор с адвоката, след като изяснява ситуацията, г-н Джон Доу решава да не предприема правни действия.

Пример 2: Адвокатското дружество получава електронно писмо от одитор на един от клиентите (заедно с документи за упълномощаване), в което се иска предоставяне на информация за съдебни дела или правни претенции към клиента, които са от значение за приключване на одита.

Пример 3: Адвокатското дружество получава с препоръчана поща уведомление от съда за насрочено съдебно заседание, заедно с личните данни и данните за контакт на съдебния секретар, който е изготвил уведомлението.

В тези и подобни случаи (т.е. когато адвокатската кантора получи каквото и да е запитване, независимо по какъв начин, от субект на данни, представляващ себе си или от името на друг субект) се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правни основания на обработката
Идентификационни данни (напр. име, фамилия, длъжност и др.) Тези лични данни са необходими на Адвокатското дружество, за да получава, обработва и отговаря на запитвания. Легитимен интерес за получаване, обработване и отговаряне на запитвания (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД)
Данни за контакт (напр. електронен адрес, телефонен номер и др.)
Съдържание на запитването, всякакви лични данни, предоставени в контекста на конкретна комуникация за последващи действия по запитването Информация за договора за услуги и неговото изпълнение (напр. данни, присъстващи в кореспонденцията и/или документите, свързани с конкретното запитване).

1.6. Други лица, чиито данни са получени при предоставянето на правни услуги на клиенти

Този раздел обхваща случаите, в които субектът на данните няма пряк контакт с Адвокатското дружество, но Адвокатското дружество обработва личните му данни като естествен резултат от предоставянето на правни услуги на клиентите.

Пример 1: клиент на Адвокатското дружество сключва бизнес договор с дружество „X“ (дружество „X“ не е клиент на Адвокатското дружество). Г-н Джон Доу е управляващ директор на дружество „X“. В това си качество неговите лични данни могат да бъдат включени в бизнес споразумението с клиента на адвокатското дружество.

Пример 2: Адвокатското дружество представлява клиент в съдебен спор срещу г-жа Джейн Доу (г-жа Джейн Доу не е клиент на Адвокатското дружество). Адвокатското дружество, представляващо клиента в спора, ще обработва процесуални документи, които могат да съдържат лични данни на г-жа Jane Doe като страна по спора.

В тези и подобни случаи (т.е. когато субектът на данните няма пряк контакт с Адвокатското дружество, но Адвокатското дружество обработва неговите лични данни като естествен резултат от предоставянето на правни услуги на клиентите) се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правни основания на обработката
Всякакви лични данни, предоставени в контекста на предоставянето на правни услуги на клиента съгласно заданието на клиента. (напр. данни, съдържащи се в кореспонденция, документи и всякаква друга информация, която се обработва в контекста на правното обслужване на клиента по конкретното задание). Всякакви лични данни, предоставени в контекста на предоставянето на правни услуги на клиента съгласно заданието на клиента. (напр. данни, съдържащи се в кореспонденция, документи и всякаква друга информация, която се обработва в контекста на правното обслужване на клиента по конкретното задание).          Тези лични данни са необходими на Адвокатското дружество, за да предостави правна услуга на клиента съгласно заданието на клиента. Легитимен интерес за предоставяне на правни услуги (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД)

1.7. Директен маркетинг

Този раздел обхваща обработката на лични данни за целите на директния маркетинг.

Пример 1: Адвокатското дружество изпраща бюлетини на клиентите си по електронна поща.

Пример 2: Адвокатското дружество се обажда на клиент и го пита дали би искал да участва в събитие „Бизнес закуска“, организирано от Адвокатското дружество.

По отношение на обработката на лични данни за целите на директния маркетинг се прилага следното:

Категория лични данни Цел на обработката Правно основание на обработката
Идентификационни данни (напр. име, фамилия, длъжност и др.) Тези лични данни се използват за целите на директния маркетинг, когато клиентът е дал съгласието си. Съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
Данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер и др.)

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Повечето от личните данни субектите на данни предоставят директно на Адвокатското дружество.

Въпреки това има случаи, в които Адвокатското дружество получава лични данни непряко (не от самия субект на данните), например:

 • В подточка 1.6. са описани случаите, в които Адвокатското дружество обработва лични данни в хода на предоставянето на правни услуги (например лични данни, съдържащи се в документи или кореспонденция, свързани с конкретно възлагане).
 • Като част от мрежа от адвокатски кантори под марката „bnt attorneys in CEE“, Адвокатското дружество може да получи някои лични данни от други адвокатски кантори в рамките на мрежата (например при сложни дела, които изискват трансгранично сътрудничество).

3. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Доставчици на услуги

Адвокатското дружество може да споделя Вашите лични данни с трети страни – доставчици на услуги, които предоставят услуги, необходими за функционирането на Адвокатското дружество. Доставчиците – трети страни могат да предоставят следните услуги на Адвокатското дружество:

 • хостинг на данни
 • ИТ услуги
 • Счетоводни услуги
 • Комуникационни услуги
 • Преводачески услуги
 • Маркетингови услуги

С цел защита на личните данни Адвокатското дружество е сключило споразумения за обработване на данни с горепосочените трети страни – доставчици на услуги.

3.2. Държавни органи

Възможно е да се наложи Адвокатското дружество да предаде Вашите лични данни на местни или държавни органи, съдилища, други институции в зависимост от обхвата на правните услуги или приложимите законови изисквания.

3.3. Дружества от групата

Личните данни могат да бъдат обменяни между адвокатските кантори, които съставляват мрежата от адвокатски кантори на „bnt attorneys in CEE“, ако това се налага за предоставяне на исканите правни услуги (например при сложни дела, които изискват трансгранично сътрудничество).

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБРАБОТКАТА

Съхраняваме и обработваме Лични данни предимно в рамките на Европейския съюз. Въпреки това понякога може да се наложи Вашите Лични данни да бъдат прехвърлени и съхранявани в дестинация извън Европейския съюз. Това може да се случи, когато възлагането на правна услуга изисква това (например – възлагането на правна услуга може да изисква сътрудничество с офиса на „bnt attorneys in CEE“ в Минск). В други случаи личните данни могат да бъдат обработвани от обработващи лични данни (доставчици на услуги от трети страни), които работят извън ЕС, или с помощта на подизпълнители, които работят извън ЕС.

В случаите, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕС, ние се основаваме на един от следните механизми:

 • решение за адекватност на Европейската комисия;
 • стандартни договорни клаузи на Европейската комисия;
 • други предпазни мерки (напр. специфични клаузи или специфични технически и организационни мерки за сигурност, определени в споразуменията за обработване на данни).

5. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Адвокатската кантора ще съхранява личните данни в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с правилата на адвокатската колегия. Адвокатската кантора ще съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за целите, за които те са събрани и обработвани.

Срокът, за който се съхраняват личните данни, зависи от редица критерии, включително:

 • вида на личните данни;
 • дали има текущ спор (с цел Адвокатското дружество (или клиент на Адвокатското дружество) да установи, упражни или защити правни претенции);
 • приложимите правни задължения съгласно законите и подзаконовите нормативни актове да се съхраняват лични данни за определен период от време.

6. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРОФИЛИРАНЕ

При обработването на Вашите лични данни Адвокатското дружество не се ангажира с автоматизирано вземане на решения или профилиране.

7. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИ

Като субект на данни вие можете по всяко време да упражните следните права:

7.1. Право на достъп: Вие имате право да поискате достъп до всички Ваши лични данни, които Адвокатското дружество може да обработва. Например, можете да поискате да бъдете информирани дали Адвокатското дружество обработва Вашите лични данни, какви точно Ваши лични данни обработва Адвокатското дружество, за какви цели, на какво правно основание и т.н.

7.2. Право на коригиране: имате право да поискате от Адвокатското дружество да коригира Вашите лични данни, ако те са неточни или непълни.

7.3. Право на възражение: имате право да възразите срещу определено обработване на лични данни, включително например срещу обработването на личните Ви данни въз основа на легитимен интерес;

7.4. Право на изтриване: можете да поискате от Адвокатското дружество да изтрие Вашите лични данни, ако считате, че обработването е незаконосъобразно.

7.5. Право на преносимост на данните: можете да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Можете също така да поискате личните данни да бъдат предадени на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

7.6. Право да оттеглите съгласието си: в случаите, когато обработката се основава на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си;

Също така имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, ако смятате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или че Адвокатското дружество е нарушило Вашите права.

8. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Можете да се свържете с Адвокатското дружество с всякакви въпроси или искания относно обработването на Вашите лични данни. Моля, използвайте данните за контакт, посочени по-долу: https://bnt.eu/.