Profile
Senior Associate
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Енергийни инсталации, Разрешаване на спорове, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, Други регулирани икономически дейности, Търговски договори
английски, италиански, румънски

July/August 2009 – Regelungen im Catering-Bereich, Debizz Deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin in Rumänien

Румъния
Статии
Romania: Webinar on GDPR
Romania: Webinar on GDPR