Kasutajatingimused

ANDMEKAITSETINGIMUSED

bnt advokaadibürood Kesk- ja Ida-Euroopa riikides väärtustavad Teie privaatsust ja töötlevad kõiki Teie isikuandmeid kooskõlas IKÜM-i (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja büroo asukohariigi andmekaitse- õigusaktidega. Oleme rahvusvaheline advokaadibüroo, mis koosneb eraldiseisvatest juriidilistest isikutest mitmes Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna jurisdiktsioonis. Andmekaitsetingimustest saab üksikasjalikku teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta ja kehtib kõigile bnt-büroodele. Kohalik bnt-büroo (edaspidi “advokaadibüroo”), kes on Teie teenuseosutaja / kellega Teil on õigussuhe / kellega suhtlete, kvalifitseeritakse andmekaitsetingimuste mõistes Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Lisateabe saamiseks oma vastutava andmetöötleja kohta ja büroode kontaktandmed leiate siit.

Andmekaitsetingimused, sisukord:

 1. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD, TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED
  1. Füüsilisest isikust kliendid
  2. Klientide esindajad (füüsilised isikud)
  3. Füüsilisest isikust teenuse osutajad
  4. Teenuseosutajate esindajad (füüsilised isikud)
  5. Isikud, kes esitavad päringuid (paberil, e-posti teel, telefoni teel, isiklikult või muul viisil)
  6. Muud isikud, kelle andmeid saadakse klientidele õigusteenuse osutamisel
  7. Otseturundus
 2. ISIKUANDMETE ALLIKAD
 3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Teenuseosutajatele
  2. Avaliku võimu organid ja asutused
  3. Võrgustiku ettevõtted
 4. TÖÖTLEMISE ASUKOHT
 5. ANDMETE SÄILITAMINE
 6. AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE, PROFIILIANALÜÜS
 7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
 8. ISIKUANDMETETE TÖÖTLEJATE KONTAKTID

1. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD, TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

 1.1 Füüsilisest isikust kliendid

See jaotis hõlmab juhtumeid, kus andmesubjekt (füüsiline isik) on advokaadibüroo klient. Näiteks – hr John Doe pöördub advokaadibüroo poole ja palub end esindada kohtuvaidluses. Hr John Doe ise sõlmib advokaadibürooga õigusteenuse osutamise lepingu ja on seeläbi klient. Nendel ja sarnastel juhtudel (st kui andmesubjekt on ise klient) kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria

Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslikud alused
Isiku tuvastamise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoht jne) Nende andmete eesmärk on kliendiga õigusteenuse lepingu sõlmimine ja täitmine.

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele

eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b).

Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne)
Teave õigusteenuste lepingu ja selle täitmise kohta (nt tingimused, arved, aruanded jne)

 

Finantsandmed (pangakonto, tehingud arvete järgi jne)
Mis tahes muud andmed konkreetse ülesande kontekstis (nt kirjavahetuses ja/või konkreetse ülesandega seotud dokumentides sisalduvad andmed)
Taustakontrolli küsimustikuste “Tunne oma klienti” saadud teave (kui see on asjakohane) Teatud tingimustel (nt sõltuvalt ülesande liigist ja väärtusest, tehingute geograafilisest asukohast jne) võib advokaadibürool olla kohustus nõuda kliendilt “tunne oma klienti” küsimustiku täitmist, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid.

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt c).
Kliendiinfo ja kontaktandmed (nt käsitletud juriidiliste küsimuste kirjeldused, klientide tagasiside osutatud teenuste kohta jne) Kui klient on sellega nõus, kasutab advokaadibüroo viiteid konkreetsetele klientidele ja/või konkreetsetele ülesannetele ja/või klientide tagasisidet oma tegevuse arendamiseks (nt büroo nime avaldamine juriidiliste kataloogide (nt Legal 500) parimate advokaadibüroode nimekirjades, samuti projektides osalemine jne). Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a)

1.2 Klientide esindajad (füüsilised isikud)

See jaotis hõlmab juhtumeid, kus andmesubjekt (füüsiline isik) ei ole ise advokaadibüroo klient, vaid esindab teist subjekti, kes omakorda on advokaadibüroo klient. Näiteks – John Doe on tegevdirektor ettevõttes, mis soovib saada advokaadibüroolt õigusteenust. Ettevõte sõlmib advokaadibürooga õigusteenuse lepingu ja on seeläbi klient. Hr John Doe allkirjastab lepingu, peab advokaadibürooga kirjavahetust konkreetsete ülesannete osas, käitleb arveid, esindab klienti muudes lepingu rakendamisega seotud küsimustes.

Nendel ja sarnastel juhtudel (st kui andmesubjekt esindab teist subjekti, kes omakorda on advokaadibüroo klient) kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus
Isiku tuvastamise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, ametikoht jne) Nende isikuandmete eesmärk on sõlmida ja täita kliendiga õigusteenuse leping, mida andmesubjekt esindab.

 

Õigustatud huvi sõlmida esindatava subjektiga leping ja selle alusel leping (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt f)

 

Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne)
Esindaja mis tahes muud isikuandmed, mis on tehtud kättesaadavaks konkreetse ülesande kontekstis (nt kirjavahetuses ja/või konkreetse ülesandega seotud dokumentides sisalduvad andmed)
Küsimustikus “Tunne oma klienti” esitatud teave (kui see on asjakohane) Teatud tingimustel (nt sõltuvalt ülesande liigist ja väärtusest, tehingute geograafilisest asukohast jne) võib advokaadibürool olla kohustus nõuda kliendilt “tunne oma klienti” küsimustiku täitmist, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid. Esindajalt võidakse nõuda andmeid teiste ettevõtetega seotuse kohta või sarnaste isikuandmete avaldamist.

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt c).
Kliendiinfo ja kontaktandmed (nt osutatava õigusabi sisu, klientide tagasiside osutatud teenuste kohta jne) Kui klient on sellega nõus, kasutab advokaadibüroo viiteid konkreetsetele klientidele ja/või konkreetsetele ülesannetele ja/või klientide tagasisidet oma tegevuse arendamiseks (nt büroo nime avaldamine juriidiliste kataloogide (nt Legal 500) parimate advokaadibüroode nimekirjades, samuti projektides osalemine jne). Esindajalt võidakse paluda kliendi nimel tagasisidet anda. Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a)

1.3 Füüsilisest isikust teenuse osutajad

See jaotis hõlmab juhtumeid, kus andmesubjekt (füüsiline isik) on advokaadibüroole teenuse osutaja. Näiteks – pr Jane Doe, kes töötab iseseisvalt, osutab tõlketeenust advokaadibüroole temaga sõlmitud teenuslepingu alusel. Nendel ja sarnastel juhtudel (st kui andmesubjekt on ise teenuseosutaja) kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslikud alused
Isiku tuvastamise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, isikut tõendava dokumendi andmed, füüsilisest isikust ettevõtja number, ettevõtte sertifikaadi number jne) Nende isikuandmete töötlemise eesmärk on sõlmida ja täita teenuse osutamise leping teenusepakkuja ja advokaadibüroo vahel.

 

Andmesubjektiga lepingu sõlmimine ja lepingu täitmine (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt b).

 

Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne)
Teave teenuslepingu ja selle täitmise kohta (nt tingimused, arved, aruanded jne)
Finantsandmed (pangakonto, tehingud arvete järgi jne)
Mis tahes muud konkreetse teenuse osutamisega seotud andmed (nt kirjavahetuses ja/või konkreetse teenuse osutamisega seotud dokumentides sisalduv teave)

1.4 Teenuseosutajate esindajad (füüsilised isikud)

See jaotis hõlmab juhtumeid, kus andmesubjekt (füüsiline isik) ei ole ise advokaadibüroole teenuse osutaja, vaid esindab teist subjekti, kes omakorda on advokaadibüroole teenuse osutaja. Näiteks – proua Jane Doe on tegevdirektor ettevõttes, mis osutab advokaadibüroole IT-teenuseid. Ettevõte sõlmib advokaadibürooga teenuse osutamise lepingu. Proua Jane Doe paneb lepingule oma allkirja, peab advokaadibürooga kirjavahetust konkreetsete teenuse osutamise ülesannete osas, menetleb arveid, esindab teenusepakkujat muudes teenuse osutamise lepingu täitmisega seotud küsimustes. Nendel ja sarnastel juhtudel (st kui andmesubjekt esindab teist subjekti, kes omakorda on advokaadibüroole teenuse osutaja) kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus
Isiku tuvastamise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, ametikoht jne) Nende isikuandmete eesmärk on sõlmida ja täita teenuse osutamise leping teenusepakkujaga, keda andmesubjekt esindab. Õigustatud huvi sõlmidaesindatava subjektiga leping ja selle alusel leping (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt f)
Kontaktandmed (nt aadress, e-posti aadress, telefoninumber jne)
Esindaja mis tahes muud isikuandmed, mis on tehtud kättesaadavaks seoses konkreetse teenuse osutamisega (nt kirjavahetuses ja/või konkreetse teenuse osutamisega seotud dokumentides sisalduv teave)

1.5 Isikud, kes esitavad päringuid (paberil, e-posti teel, telefoni teel, isiklikult või muul viisil)

See jaotis hõlmab juhtumeid, kus advokaadibüroo saab mis tahes viisil mis tahes päringu andmesubjektilt, kes esindab ennast või muud üksust.

Näide 1: hr John Doe helistab advokaadibüroo üldtelefonile ja soovib rääkida advokaadiga, sest ta nägi advokaadibüroo veebilehel artiklit ja soovib teavet oma olukorra kohta, mis sarnaneb artiklis kirjeldatud olukorraga. Pärast lühikest vestlust advokaadiga, olles olukorda selgitanud, otsustab hr John Doe kohtumenetluse algatamisest loobuda.

Näide 2: advokaadibüroo saab ühe kliendi audiitorilt e-kirja (koos volikirjadega), milles palutakse anda auditi läbiviimiseks vajalikku teavet kohtuasjade või kliendi vastu esitatud õiguslike nõuete kohta.

Näide 3: advokaadibüroo saab tähitud kirjaga kohtult teate kavandatud kohtuistungi kohta koos teate koostanud kohtusekretäri isiku- ja kontaktandmetega.

Sellistel ja sarnastel juhtudel (st kui advokaadibüroo saab mis tahes viisil mis tahes päringu andmesubjektilt, kes esindab iseennast või muud üksust) kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslikudalused
Isiku tuvastamise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, ametikoht jne) Need isikuandmed on Advokaadibüroole vajalikud päringute vastuvõtmiseks, käsitlemiseks ja neile vastamiseks.

 

Õigustatud huvi päringuid vastu võtta, käsitleda ja neile vastata (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt f)
Kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber jne)
Päringu sisu, mis tahes isikuandmed, mis on esitatud konkreetse päringu järelteate kontekstis (nt kirjavahetuses ja/või konkreetse päringuga seotud dokumentides sisalduvad andmed).

1.6 Muud isikud, kelle andmeid saadakse klientidele õigusteenuse osutamisel

See jaotis hõlmab juhtumeid, kus andmesubjektil ei ole advokaadibürooga otsest kontakti, kuid advokaadibüroo töötleb tema isikuandmeid klientidele õigusteenuse osutamise tulemusena.

Näide 1: advokaadibüroo klient sõlmib lepingu äriühinguga “X” (ettevõte “X” ei ole advokaadibüroo klient). Hr John Doe on ettevõtte “X” tegevdirektor. Sellisel juhul võivad tema isikuandmed olla advokaadibüroo kliendiga sõlmitud lepingus.

Näide 2: Advokaadibüroo esindab klienti kohtuvaidluses Jane Doe vastu (Pr Jane Doe ei ole advokaadibüroo klient). Klienti vaidluses esindav advokaadibüroo tegeleb menetlusdokumentidega, mis võivad sisaldada vaidluse pooleks oleva Jane Doe isikuandmeid.

Nendel ja sarnastel juhtudel (st kui andmesubjektil puudub otsene kontakt Advokaadibürooga, kuid Advokaadibüroo töötleb tema isikuandmeid klientidele õigusteenuse osutamise loomuliku tulemusena) kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslikudalused
Kõik isikuandmed, mis on tehtud kättesaadavaks kliendile õigusteenuse osutamise kontekstis vastavalt kliendi ülesandele (nt kirjavahetuses, dokumentides ja mis tahes muus teabes sisalduvad andmed, mida töödeldakse konkreetse ülesandega õigusteenuse raames. ) Need isikuandmed on vajalikud selleks, et Advokaadibüroo saaks osutada kliendile õigusteenust vastavalt kliendi ülesandele.

 

Õigustatud huvi osutada õigusteenuseid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)

1.7 Otseturundus

See jaotis hõlmab isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil.

Näide 1: advokaadibüroo saadab klientidele uudiskirju e-posti teel.

Näide 2: advokaadibüroo helistab kliendile ja küsib, kas ta sooviks osaleda advokaadibüroo korraldataval üritusel “Ärihommikusöök”.

Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil kohaldatakse järgmist:

Isikuandmete kategooria Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslikud alused
Isiku tuvastamise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, ametikoht jne) Neid isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil, kui klient on andnud selleks nõusoleku.

 

Andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt a)
Kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber jne)

2. ISIKUANDMETE ALLIKAD 

Enamasti esitavad isikuandmed advokaadibüroole andmesubjektid ise.

Siiski on juhtumeid, kus advokaadibüroo saab isikuandmeid kaudselt (mitte andmesubjektilt endalt), näiteks:

 • punktis 1.6. kirjeldatakse juhtumeid, kus advokaadibüroo hakkab töötlema isikuandmeid õigusteenuse osutamise käigus (näiteks dokumentides sisalduvad isikuandmed või konkreetse ülesandega seotud kirjavahetus).
 • osana kaubamärgi bnt attorneys in CEE all tegutsevast advokaadibüroode võrgustikust, võib advokaadibüroo saada mõningaid isikuandmeid teistelt võrgustiku kuuluvatelt advokaadibüroodelt (näiteks keerulistel juhtudel, mis nõuavad piiriülest koostööd).

3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

3.1. Teenuseosutajatele

Advokaadibüroo võib edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele -teenusepakkujatele, kes osutavad advokaadibüroo toimimiseks vajalikke teenuseid. Advokaadibüroole osutatavad teenused:

 • andmete majutamine;
 • IT-teenused;
 • raamatupidamisteenused;
 • sideteenused;
 • tõlketeenused;
 • turundusteenused.

Isikuandmete kaitsmiseks on advokaadibüroo sõlminud lepingud eelnimetatud kolmandast isikust teenusepakkujatega.

3.2.Avaliku võimu organid ja asutused

Advokaadibüroo võib seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Teie isikuandmeid edastada avaliku võimu organitele ja asutustele, nt kohtutele.

3.3.Võrgustiku ettevõtted

Isikuandmeid võib vahetada bnt attorneys in CEE advokaadibüroode võrgustikku kuuluvate advokaadibüroode vahel, kui nõutavate õigusteenuste osutamine seda nõuab (näiteks keeruliste juhtumite puhul, mis nõuavad piiriülest koostööd).

4. TÖÖTLEMISE ASUKOHT

Peamiselt säilitame ja töötleme isikuandmeid Euroopa Liidus. Sellegipoolest võib mõnikord osutuda vajalikuks Teie isikuandmete edastamine Euroopa Liidust väljapool asuvasse sihtkohta ja säilitatakse seal. See võib toimuda juhul, kui õigusteenuse osutamine seda nõuab (näiteks õigusteenuse osutamisel tuleb teha koostööd bnt attorneys in CEE Minski kontoriga). See võib toimuda ka juhtudel, kui kolmandast isikust teenuspakkujate või nende kasutatavate alltöövõtjate tegevuskoht on väljaspool ELi.

 Juhtudel, kui edastame Teie isikuandmeid väljapoole ELi, tugineme ühele järgmistest mehhanismidest:

 • Euroopa Komisjoni otsus kaitse piisavuse kohta;
 • Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused;
 • muud kaitsemeetmed (nt erisätted või andmetöötluslepingutes sätestatud konkreetsed tehnilised ja korralduslikud turvameetmed).

5. ANDMETE SÄILITAMINE

Advokaadibüroo säilitab isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja advokatuuri reglemendile. Advokaadibüroo ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid kogutakse ja töödeldakse.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub paljudest kriteeriumitest, sealhulgas:

 • isikuandmete liik;
 • kas on käimas vaidlus (selleks, et advokaadibüroo või advokaadibüroo klient saaks õiguslikke nõudeid tuvastada, teostada või nende eest kaitsta);
 • seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevad kohaldatavad juriidilised kohustused isikuandmete säilitamiseks teatud aja jooksul.

6. AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE, PROFIILIANALÜÜS

Teie isikuandmete töötlemise ajal ei tegele advokaadibüroo automatiseeritud otsuste tegemise ega profiilianalüüsiga.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektina võite igal ajal kasutada järgmisi õigusi:

7.1. õigus tutvuda andmetega: Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida advokaadibüroo töötleb. Näiteks võite küsida teavet selle kohta, kas advokaadibüroo töötleb Teie isikuandmeid, milliseid Teie isikuandmeid advokaadibüroo täpselt töötleb, millistel eesmärkidel, millistel õiguslikel alustel jne.

7.2. õigus andmete parandamisele: Teil on õigus nõuda advokaadibüroolt mis tahes Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.

7.3. õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemisele, näiteks Teie isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel.

7.4. õigus andmete kustutamisele: võite taotleda advokaadibüroolt oma isikuandmete kustutamist, kui leiate, et töötlemine on ebaseaduslik.

7.5. õigus andmete ülekandmisele: võite taotleda, et esitaksime Teile Teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Samuti võite taotleda, et isikuandmed edastataks teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

7.6. õigus oma nõusolek tagasi võtta: juhtudel, kui töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus oma nõusolek tagasi võtta;

Samuti on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või et advokaadibüroo on rikkunud Teie õigusi.

8.ISIKUANDMETE TÖÖTLEJATE KONTAKTID

Kontaktid oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste ja taotluste esitamiseks advokaadibüroodes.