Legal Notice

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs, “bnt attorneys in CEE”, augstu vērtējam Jūsu privātumu un apstrādājam visus Jūsu personas datus saskaņā ar VDAR (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un personas datu aizsardzības likumu prasībām. Mēs esam starptautisks advokātu birojs ar atsevišķām juridiskām personām vairākās jurisdikcijās Centrāl- un Austrumeiropas reģionā. Turpmāk sniegtā privātuma politika sniedz detalizētu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un attiecas uz visām bnt struktūrvienībām. Vietējā bnt struktūrvienība (turpmāk tekstā – “Advokātu birojs”), kas sniedz Jums pakalpojumus / ir tiesiskajās attiecībās ar Jums / ar kuru Jūs sazināties, ir kvalificējama kā šajā privātuma politikā aprakstīto Jūsu personas datu pārzinis. Lai iegūtu sīkāku informāciju par bnt struktūrvienībām un kontaktinformāciju, kur Jūs varat sazināties ar attiecīgo datu pārzini, lūdzu, noklikšķiniet uz bnt struktūrvienību saraksta šeit.

Šī privātuma politika neattiecas uz (kandidātu) darbinieku, (kandidātu) praktikantu, (kandidātu) advokātu un advokātu palīgu (t. i., advokātu biroja personāla) personas datu apstrādi. Uz šādu apstrādi attiecas īpaši privātuma politikas noteikumi, ar kuriem personāls tiek iepazīstināts uzreiz pēc datu apkopošanas.

Privātuma politikas saturs:

 1. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, APSTRĀDES NOLŪKI UN JURIDISKIE PAMATI
  1. Klienti, kas paši ir fiziskas personas
  2. Klientu pārstāvji (fiziskas personas)
  3. Pakalpojumu sniedzēji, kas paši ir fiziskas personas
  4. Pakalpojumu sniedzēju pārstāvji (fiziskas personas)
  5. Personas, kas veic pieprasījumus (papīra formātā, pa e-pastu, pa tālruni, personīgi vai citādi)
  6. Citas personas, kuru dati tiek iegūti, sniedzot juridiskos pakalpojumus klientiem
  7. Tiešais mārketings
 2. JŪSU PERSONAS DATU AVOTI
 3. JŪSU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA
 4. APSTRĀDES VIETA
 5. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS
 6. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA, PROFILĒŠANA
 7. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
 8. AR KO SAZINĀTIES SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI

1. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, APSTRĀDES NOLŪKI UN JURIDISKIE PAMATI

1.1. Klienti, kas paši ir fiziskas personas

Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad datu subjekts (fiziska persona) pats ir Advokātu biroja klients. Piemēram, X kungs vēršas pie Advokātu biroja un lūdz, lai viņu pārstāv tiesas strīdā. X kungs pats paraksta juridisko pakalpojumu līgumu ar Advokātu biroju un kļūst par klientu. Šādos un līdzīgos gadījumos (t. i., ja datu subjekts pats ir klients) piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas ID, amats utt.) Šie personas dati kalpo, lai noslēgtu un izpildītu juridisko pakalpojumu līgumu ar klientu. Līguma noslēgšana ar datu subjektu un līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

 

Kontaktinformācija (piemēram, adrese, telefona numurs, utt. )
Informācija par juridisko pakalpojumu līgumu un tā izpildi (piemēram, noteikumi un nosacījumi, rēķini, ziņojumi utt.).
Finanšu dati (bankas konts, pārskaitījumi atbilstoši rēķiniem utt.)
Jebkuri citi dati saistībā ar konkrēto uzdevumu (piemēram, dati, kas atrodami sarakstē un/vai dokumentos, kuri attiecas uz konkrēto uzdevumu).
Informācija, kas sniegta anketā “Pazīsti savu klientu” (ja piemērojams). Noteiktos apstākļos (piemēram, atkarībā no uzdevuma veida un vērtības, darījumu ģeogrāfijas u. c.) Advokātu birojam varētu būt pienākums pieprasīt klientam aizpildīt “Pazīsti savu klientu” anketu, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Atbilstība juridiskam pienākumam (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).
Klientu atsauksmes un atgriezeniskā saite (piemēram, izskatīto juridisko jautājumu apraksti, klientu atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem utt.). Ja klients tam piekrīt, Advokātu birojs izmanto atsauces uz konkrētiem klientiem un/vai konkrētiem uzdevumiem, un/vai klientu atsauksmes, lai reklamētu savu darbību (piemēram, lai parādītos labāko juridisko biroju sarakstos juridiskajos katalogos (piemēram, Legal 500), kā arī publicētu projektu portfolio utt.). Klienta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

 1.2. Klientu pārstāvji (fiziskas personas)

 Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad datu subjekts (fiziska persona) pats nav Advokātu biroja klients, bet gan pārstāv citu subjektu, kas savukārt ir Advokātu biroja klients. Piemēram, X kungs ir uzņēmuma izpilddirektors, kas vēlas saņemt juridiskos pakalpojumus no Advokātu biroja. Uzņēmums noslēdz juridisko pakalpojumu līgumu ar Advokātu biroju un tādējādi kļūst par klientu. X kungs paraksta līgumu, veic saraksti ar Advokātu biroju par konkrētiem uzdevumiem, kārto rēķinus, pārstāv klientu citos ar līguma izpildi saistītos jautājumos. Šādos un līdzīgos gadījumos (t. i., ja datu subjekts pārstāv citu subjektu, kas savukārt ir Advokātu biroja klients) piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas ID, amats utt.) Šie personas dati kalpo, lai noslēgtu un izpildītu juridisko pakalpojumu līgumu ar klientu, kuru pārstāv datu subjekts. Likumīgās intereses noslēgt un izpildīt līgumu ar pārstāvēto subjektu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Kontaktinformācija (piemēram, adrese, telefona numurs, utt. )
Informācija par juridisko pakalpojumu līgumu un tā izpildi (piemēram, noteikumi un nosacījumi, rēķini, ziņojumi utt.).
Finanšu dati (bankas konts, pārskaitījumi atbilstoši rēķiniem utt.) Noteiktos apstākļos (piemēram, atkarībā no uzdevuma veida un vērtības, darījumu ģeogrāfijas u. c.) Advokātu birojam varētu būt pienākums pieprasīt klientam aizpildīt “pazīsti savu klientu” anketu, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Iespējams, pārstāvim būs jāatklāj dalība citos uzņēmumos vai līdzīga personas informācija.

Atbilstība juridiskam pienākumam (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).
Jebkuri citi dati saistībā ar konkrēto uzdevumu (piemēram, dati, kas atrodami sarakstē un/vai dokumentos, kuri attiecas uz konkrēto uzdevumu). Ja klients tam piekrīt, Advokātu birojs izmanto atsauces uz konkrētiem klientiem un/vai konkrētiem uzdevumiem, un/vai klientu atsauksmes, lai reklamētu savu darbību (piemēram, lai parādītos labāko juridisko biroju sarakstos juridiskajos katalogos (piemēram, Legal 500), kā arī publicētu projektu portfolio utt.).

Uzņēmuma pārstāvi var lūgt sniegt atsauksmes klienta vārdā.

Datu subjektu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

1.3.Pakalpojumu sniedzēji, kas paši ir fiziskas personas

Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad datu subjekts (fiziska persona) pats ir Advokātu biroja pakalpojumu sniedzējs. Piemēram, X kundze, kas strādā individuāli, sniedz tulkošanas pakalpojumus Advokātu birojam saskaņā ar pakalpojumu līgumu starp sevi un advokātu biroju. Šādos un līdzīgos gadījumos (t. i., ja datu subjekts pats ir pakalpojumu sniedzējs) piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas ID, amats utt.) Šie personas dati kalpo, lai noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumu starp pakalpojumu sniedzēju un Advokātu biroju. Līguma noslēgšana ar datu subjektu un līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
Kontaktinformācija (piemēram, adrese, telefona numurs, utt. )
Informācija par juridisko pakalpojumu līgumu un tā izpildi (piemēram, noteikumi un nosacījumi, rēķini, ziņojumi utt.).
Finanšu dati (bankas konts, pārskaitījumi atbilstoši rēķiniem utt.)
Jebkuri citi dati saistībā ar konkrēto uzdevumu (piemēram, dati, kas atrodami sarakstē un/vai dokumentos, kuri attiecas uz konkrēto uzdevumu).

1.4.     Pakalpojumu sniedzēju pārstāvji (fiziskas personas)

Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad datu subjekts (fiziska persona) pats nav Advokātu biroja pakalpojumu sniedzējs, bet gan pārstāv citu subjektu, kas savukārt ir Advokātu biroja pakalpojumu sniedzējs. Piemēram, X kundze ir izpilddirektore uzņēmumā, kas sniedz IT pakalpojumus Advokātu birojam. Uzņēmums noslēdz pakalpojumu līgumu ar Advokātu biroju. X kundze paraksta līgumu, veic saraksti ar Advokātu biroju par konkrētiem pakalpojumu uzdevumiem, kārto rēķinus, pārstāv pakalpojumu sniedzēju citos ar pakalpojumu līguma izpildi saistītos jautājumos. Šādos un līdzīgos gadījumos (t. i., ja datu subjekts pārstāv citu subjektu, kas savukārt ir pakalpojumu sniedzējs Advokātu birojam) piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas ID, amats utt.) Šie personas dati kalpo, lai noslēgtu un izpildītu pakalpojumu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, kuru pārstāv datu subjekts. Likumīgās intereses noslēgt un izpildīt līgumu ar pārstāvēto subjektu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Kontaktinformācija (piemēram, adrese, telefona numurs, utt. )
Jebkuri citi dati saistībā ar konkrēto uzdevumu (piemēram, dati, kas atrodami sarakstē un/vai dokumentos, kuri attiecas uz konkrēto uzdevumu).

1.5. Personas, kas veic pieprasījumus (papīra formātā, pa e-pastu, pa tālruni, personīgi vai citādi)

Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad Advokātu birojs jebkādā veidā saņem jebkāda veida pieprasījumu no datu subjekta, kas pārstāv sevi vai citu personu.

 1. piemērs: X kungs zvana uz Advokātu biroja sekretariātu un lūdz runāt ar advokātu, jo viņš ir redzējis rakstu Advokātu biroja tīmekļa vietnē un vēlas noskaidrot savu situāciju, kas ir līdzīga rakstā aprakstītajai. Pēc īsas sarunas ar advokātu, noskaidrojis situāciju, X kungs nolemj neuzsākt tiesvedību.
 2. piemērs: Advokātu birojs saņem e-pasta vēstuli no kāda klienta auditora (kopā ar pilnvarojuma dokumentiem) ar lūgumu sniegt informāciju par juridiskām lietām vai juridiskām prasībām pret klientu, kas ir būtiskas audita pabeigšanai.
 3. piemērs: Advokātu birojs ierakstītā vēstulē saņem tiesas paziņojumu par plānoto tiesas sēdi, kā arī informāciju par tiesas sekretāres, kas sagatavojusi paziņojumu, identitāti un kontaktinformāciju.

Šādos un līdzīgos gadījumos (t. i., ja Advokātu birojs jebkādā veidā saņem jebkāda veida pieprasījumu no datu subjekta, kas pārstāv sevi vai citu personu ) piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas ID, amats utt.) Šie personas dati ir nepieciešami Advokātu birojam, lai saņemtu, apstrādātu un atbildētu uz pieprasījumiem. Likumīgās intereses saņemt, apstrādāt un atbildēt uz pieprasījumiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Kontaktinformācija (piemēram, adrese, telefona numurs, utt. )

 

Pieprasījuma saturs, jebkādi personas dati, kas sniegti saistībā ar konkrētā pieprasījuma turpmāko saziņu, informācija par pakalpojumu līgumu un tā īstenošanu (piemēram, ar konkrēto pieprasījumu saistītā sarakstē un/vai dokumentos norādītie dati).

1.6. Citas personas, kuru dati tiek iegūti, sniedzot juridiskos pakalpojumus klientiem

Šī sadaļa attiecas uz gadījumiem, kad datu subjektam nav tieša kontakta ar Advokātu biroju, bet Advokātu birojs apstrādā viņa personas datus kā dabisku rezultātu juridisko pakalpojumu sniegšanai klientiem.

 1. piemērs: advokātu biroja klients noslēdz darījumu līgumu ar uzņēmumu “Y” (uzņēmums “Y” nav advokātu biroja klients). X kungs ir uzņēmuma “Y” izpilddirektors. Tādējādi viņa personas dati var parādīties uzņēmējdarbības līgumā ar advokātu biroja klientu.
 2. piemērs: Advokātu birojs pārstāv klientu tiesas strīdā pret X kundzi (X kundze nav advokātu biroja klients). Advokātu birojs, pārstāvot klientu strīdā, apstrādā procesuālos dokumentus, kuros var būt ietverti X kundzes kā strīdā iesaistītās puses personas dati.

Šādos un līdzīgos gadījumos (t. i., ja datu subjektam nav tieša kontakta ar Advokātu biroju, bet Advokātu birojs apstrādā viņa personas datus kā dabisku rezultātu juridisko pakalpojumu sniegšanai klientiem) piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Jebkuri personas dati, kas ir pieejami saistībā ar juridisko pakalpojumu sniegšanu klientam saskaņā ar klienta uzdevumu (piemēram, dati, kas atrodas sarakstē, dokumentos un jebkura cita informācija, kas tiek apstrādāta juridisko pakalpojumu sniegšanas kontekstā saskaņā ar konkrētu uzdevumu). Šie personas dati ir nepieciešami, lai Advokātu birojs varētu sniegt klientam juridisko pakalpojumu saskaņā ar klienta uzdevumu. Likumīgās intereses sniegt juridiskos pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

1.7. Tiešais mārketings

Šī sadaļa attiecas uz personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

1.piemērs: Advokātu birojs nosūta klientiem jaunumus pa e-pastu.

2.piemērs: Advokātu birojs zvana klientam un jautā, vai viņš vēlētos piedalīties advokātu biroja rīkotajās “Biznesa brokastīs”.

Attiecībā uz personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos piemēro šādus noteikumus:

Personas datu kategorija Apstrādes mērķi Apstrādes juridiskie pamati
Identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas ID, amats utt.) Šie personas dati tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, ja klients ir devis savu piekrišanu. Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
Kontaktinformācija (piemēram, adrese, telefona numurs, utt. )

 

 2. JŪSU PERSONAS DATU AVOTI

Lielāko daļu personas datu subjekti paši sniedz Advokātu birojam.

Tomēr ir gadījumi, kad Advokātu birojs iegūst personas datus netieši (nevis no paša datu subjekta), piemēram:

 • 1.6. punktā ir aprakstīti gadījumi, kad Advokātu birojs apstrādā personas datus juridisko pakalpojumu sniegšanas gaitā (piemēram, personas datus, kas ietverti dokumentos vai sarakstē saistībā ar konkrētu uzdevumu).
 • Būdams daļa no advokātu biroju tīkla ar zīmolu “bnt attorneys in CEE”, Advokātu birojs var saņemt dažus personas datus no citiem tīkla advokātu birojiem (piemēram, sarežģītās lietās, kurās nepieciešama pārrobežu sadarbība).

JŪSU PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

3.1. Pakalpojumu sniedzēji

Advokātu birojs var nodot Jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami advokātu biroja darbībai. Trešās puses pakalpojumu sniedzēji advokātu birojam var sniegt šādus pakalpojumus:

 • datu uzglabāšana,
 • IT pakalpojumi,
 • grāmatvedības pakalpojumi,
 • sakaru pakalpojumi,
 • tulkošanas pakalpojumi,
 • mārketinga pakalpojumi.

Lai aizsargātu personas datus, Advokātu birojs ir noslēdzis datu apstrādes līgumus ar iepriekš minētajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem.

3.2. Valsts iestādes

Atkarībā no juridisko pakalpojumu apjoma vai piemērojamām likumā noteiktajām prasībām advokātu birojam var būt nepieciešams nodot Jūsu personas datus vietējām vai valsts iestādēm, tiesām, citām institūcijām.

3.3. Grupas uzņēmumi

Personas datu apmaiņa var notikt starp advokātu birojiem, kas veido “bnt attorneys in CEE” advokātu biroju tīklu, ja tas nepieciešams pieprasīto juridisko pakalpojumu sniegšanai (piemēram, sarežģītās lietās, kurās nepieciešama pārrobežu sadarbība).

4. APSTRĀDES VIETA

Mēs galvenokārt glabājam un apstrādājam personas datus Eiropas Savienībā. Tomēr dažkārt var būt nepieciešams, ka Jūsu personas dati tiek nosūtīti un uzglabāti galamērķī ārpus Eiropas Savienības. Tas var notikt, ja to prasa juridisko pakalpojumu uzdevums (piemēram, juridisko pakalpojumu uzdevuma izpildei var būt nepieciešama sadarbība ar “bnt attorneys in CEE” biroju Minskā). Citos gadījumos personas datus var apstrādāt datu apstrādātāji (trešo pušu pakalpojumu sniedzēji), kas darbojas ārpus ES, vai izmantojot apakšapstrādātājus, kas darbojas ārpus ES.

Gadījumos, kad mēs pārsūtam Jūsu personas datus ārpus ES, mēs pielietojam vienu no šādiem mehānismiem:

 • Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību;
 • Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulas;
 • citus datu aizsardzības pasākumus (piemēram, īpašas klauzulas vai īpašus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kas noteikti datu apstrādes līgumos).

5. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS

Advokātu birojs glabās personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un atbilstoši Advokātu kolēģijas noteikumiem. Advokātu birojs neglabās Jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tiek vākti un apstrādāti.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem kritērijiem, tostarp:

 • personas datu veida;
 • tā, vai notiek strīds (lai Advokātu birojs (vai Advokātu biroja klients) varētu celt, īstenot vai aizstāvēties pret juridiskām prasībām);
 • piemērojamiem tiesiskajiem pienākumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu saglabāšanu noteiktu laiku.

6. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA, PROFILĒŠANA

Apstrādājot Jūsu personas datus, Advokātu birojs neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu.

7. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs kā datu subjekts jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības:

7.1. Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem Jūsu personas datiem, kurus Advokātu birojs var apstrādāt. Piemēram, Jūs varat lūgt, lai Jūs informē par to, vai Advokātu birojs apstrādā Jūsu personas datus, kādus tieši Jūsu personas datus Advokātu birojs apstrādā, kādiem nolūkiem, uz kāda juridiskā pamata utt.

7.2. Tiesības uz labošanu: Jums ir tiesības pieprasīt Advokātu birojam labot jebkurus Jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

7.3. Tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādi, tostarp, piemēram, pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm.

7.4. Tiesības uz dzēšanu: Jūs varat pieprasīt, lai Advokātu birojs dzēš Jūsu personas datus, ja uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga.

7.5. Tiesības uz datu pārnesamību: Jūs varat pieprasīt, lai mēs jums sniedzam Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jūs varat arī pieprasīt, lai personas dati tiktu nosūtīti citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

7.6. Tiesības atsaukt savu piekrišanu: gadījumos, kad apstrāde pamatojas uz piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai, ka Advokātu birojs ir pārkāpis Jūsu tiesības.

8. AR KO SAZINĀTIES SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI

Jūs varat sazināties ar Advokātu biroju ar jebkādiem jautājumiem vai pieprasījumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi. Lūdzu, izmantojiet zemāk norādīto kontaktinformāciju.