Минимална заплата за шофьорите на камиони

Германия: Минималната заплата се отнася за всички, работещи в Германия, включително и за шофьорите на камиони, преминаващи през държавата.

Считано от 1 януари 2015 за всички работници/служители, чиято месторабота е в Германия, независимо от родината им или от държавата, в която са наети по трудово правоотношение, се прилага минимална брутна заплата 8.50 евро на час. Това се отнася и за всички шофьори на камиони, които преминават през Германия. Законът за минималната заплата налага определени задължения за работодателите (вкл.чуждестранните), които наемат шофьори, работещи поне определен период от време в Германия. Задълженията са както следва:

Задължителна регистрация на служителите

Чуждестранните работодатели са задължени да регистрират служителите, работещи в Германия пред съответните органи (Bundesfinanzdirektion West in Cologne), преди да започнат работа. Регистрацията се осъществява чрез попълване на формуляр „планиране на заетостта“. След попълване, същият може да се изпрати на съответния орган по телефакс. Не е необходимо шофьорите да го носят със себе си.

Отчет на работните часове

Също така, работодателите са длъжни да водят отчет на ежедневните работни часове на работниците, като се отбелязва съответно началото, края и продължителността на работното време на шофьора. Записването трябва да се извършва не по-късно от седем дни след съответния работен ден. Записите се пазят поне две години, считано от съответното записване (напр. работен ден + 8 дни + 2 год.) Няма специално изискване за форма, допустима е и електронна форма за съхранение.

За шофьорите изискването е опростено: При определени обстоятелства те са длъжни да записват продължителността на работния ден (без началото и края). Това важи само в случай, че работникът самостоятелно определя работното си време и почивки.

Съхраняване на съответната документиция в Германия

Работодателите са длъжни да съхраняват съответната документация в Германия на разположение за проверка от немските митнически органи, които са компетентни да осъществяват контрол по закона. Документицията включва:

  • Копие от трудовия договор (или съществената информация съгласно Директива 91/533/EWG)
  • Отчет на работните часове
  • Ведомости за заплатите
  • Доказателства за действителното плащане на заплатите.

Всички документи трябва да се съхраняват в Германия, на немски език. Работодателят преценява самостоятелно къде конкретно да съхранява документацията.

Subscribe to the newsletter