Minimalne wynagrodzenie kierowców pojazdów ciężarowych

Niemcy: Minimalne wynagrodzenie dotyczy wszystkich pracowników wykonujących pracę w Niemczech – także kierowców wykonujących przewozy tranzytowe przez terytorium Niemiec.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawowe wynagrodzenie minimalne w wysokości 8,50 EUR brutto za godzinę dla wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec – niezależnie od kraju pochodzenia czy kraju, w którym są zatrudnieni. Powyższe dotyczy również wynagrodzenia kierowców wykonujących przewozy tranzytowe przez terytorium Niemiec. Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym nakłada na pracodawców (również zagranicznych), których pracownicy – przynajmniej przez pewien czas – wykonują pracę na terenie Niemiec, pewne obowiązki.

Obowiązek zgłoszenia

Zagraniczni pracodawcy zobowiązani sązgłosić takich pracowników przed rozpoczęciem pracy na terytorium Niemiec w Bundesfinanzdirektion West w Kolonii. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu „Einsatzplanung“. Wypełniony formularz może zostać przesłany do właściwego urzędu faksem. Kierowca pojazdu ciężarowego nie musi tego formularza ze sobą wozić.

Obowiązek ewidencjonowania

Pracodawcy są ponadto zobowiązani ewidencjonować dzienny czas pracy kierowców. Ewidencji podlega rozpoczęcie i zakończenie pracy oraz liczba przepracowanych godzin. Odpowiednia ewidencja powinna nastąpić najpóźniej 7 dni kalendarzowych po upływie danego dnia pracy. Dokumentacja ta musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata od upływu terminu wskazanego powyżej (tzn. dzień pracy + 8 dni + 2 lata). Dla ewidencji czasu pracy nie obowiązuje żadna forma, możliwe jest więc jej prowadzenie w formie elektronicznej.

W przypadku kierowców możliwe jest stosowanie uproszczonej ewidencji czasu pracy: W pewnych przypadkach wystarczająca będzie ewidencja liczby przepracowanych godzin (bez informacji dot. rozpoczęcia i zakończenia pracy). Uproszczona ewidencja może mieć jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy pracownik samodzielnie dysponuje czasem pracy i czasem wolnym od pracy.

Przechowywanie dokumuntacji

Pracodawcy zobowiązani są zapewnić niemieckim urzędom celnym (odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania ustawy) dostęp do następujących dokumentów:

  • kopia umowy o pracę (lub informacje zgodnie z dyrektywą 91/533/EWG),
  • ewidencja czasu pracy (p. wyżej)
  • obliczenia płacy oraz
  • dowody dokonanych wypłat.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dostępne w języku niemieckim i na terytorium Niemiec. Wybór miejsca w Niemczech należy do pracodawcy.

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych