България въвежда единна електронна система за туристическа информация

България: Дигитализация при отчитането на услуги в туризма

От 2015г. към Министерството на туризма в България съществува Национален туристически регистър. Занапред негова съставна част ще бъда Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), чрез която всички нощувки в местата за настаняване ще се регистрират онлайн. Достъп до системата ще имат Националният статистически институт, Националната агенция по приходите и общините. Цели се подобряване на събираемостта при данъците и общинските туристически такси в областта на хотелиерството. Вероятно промените имат отношение и към съображения за сигурност, тъй като достъп до системата се предвижда и за Министерството на вътрешните работи. Информацията се съхранява за срок от 10 години.

Всички лица, които извършват дейност в места за настаняване, са длъжни да вписват в ЕСТИ данни за настанените туристи. За целта, те са длъжни да определят едно отговорно физическо лице, като му зададат ролята на „супер потребител“ в ЕСТИ. По смисъла на новите правила, задължени се явяват и частните лица, които предлагат настанявания и нощувки чрез местни или международни интернет-платформи.

Източник: Закон за туризма, Постановление на Министерски съвет № 252 от 8 октомври 2019 г. за приемане на Наредба за Националния туристически регистър, (обнародвано в ДВ бр. № 81 от 15 октомври 2019г.)

Subscribe to the newsletter