Profile
Associated Partner
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, Финансови и данъчни въпроси, Данъци и мита
английски, немски, унгарски
Унгария

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara

Статии
EKAER amended as of October
EKAER amended as of October
EKAER goes live as of 1st March
EKAER goes live as of 1st March
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015