Profile
Associated Partner
английски, немски, унгарски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, Финансови и данъчни въпроси, Данъци и мита
Унгария

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara