За новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация в България

България: Възможности за косвено инвестиране в недвижими имоти в България

Новият Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (Обн. – ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) урежда учредяването, лицензирането, дейността, преобразуването и прекратяването на дружествата със специална инвестиционна цел, както и учредяването, лицензирането, дейността и прекратяването на дружествата със специална цел – секюритизация. Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания. Дружеството със специална инвестиционна цел може да извършва следните дейности: 1. набиране на средства чрез издаване на ценни книжа; 2. покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им или покупко-продажба на вземания. Недвижимите имоти, придобивани от дружеството със специална инвестиционна цел, трябва да се намират на територията на Република България или на територията на друга държава членка. Дружеството със специална инвестиционна цел може да придобива недвижими имоти на територията на друга държава членка само ако това е предвидено в устава на дружеството и в проспекта за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството със специална инвестиционна цел трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от 500 000 лв. Дружеството със специална инвестиционна цел за разлика от други акционерни дружества е освободено от корпоративен данък. Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане „дружествата със специална инвестиционна цел по Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация не се облагат с корпоративен данък.” Освен това в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 46 ал. 3) физически лица – акционери на такова дружество, плащат данък върху доходите от дивидентите, чиято данъчна ставка е 5%, докато другите данъчни ставки (на други доходи) посочени в този закон са по-високи. В България функционират около 50 дружества, които секюритизират недвижими имоти. Редица от тях притежават десетки имоти, които са предоставили за ползване и съответно тези имоти носят приходи. Тези дружества се допълват от нови за България стопански структури каквито са специализираните дружества с изключителен предмет на дейност, които са ангажирани с придобиване на недвижими имоти у нас и в останалите страни-членки на ЕС. Когато недвижимите имоти придобити от специализираното дружество, се намират на територията на друга държава членка на ЕИП, за оценките на тези имоти се прилагат междунaродни стандарти за оценяване, т.е. стандартите, приети от Съвета за международни стандарти за оценяване, Лондон, Обединеното кралство.

Source: ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.

Subscribe to the newsletter