Премахнати са акциите на приносител в България

Забрана за акционерните дружества и командитните дружества с акции да издават акции на приносител

Със скорошните промени на търговското законодателство от 23 октомври 2018г. се въвежда премахването на акциите на приносител като важна стъпка по транспониране на Директивата за предотвратяване използването на финансовите системи за целите на пране на пари и финансиране на тероризма.

Тъй като акциите на приносител се прехвърлят с простото им предаване, то досега в Търговския регистър не се вписваше информация относно следващия приобретател на акциите. Това създаваше пречки да се идентифицира истинският притежател на акциите, което даваше възможност на дружествата да прикрият действителните собственици, за целите на пране на пари или за финансиране на тероризма.

Дружествата, които издават акции на приносител, разполагат със законов 9-месечен срок, за да заменят този вид акции с поименни и да започнат воденето на книга за акционерите. Освен това, срещу временните удостоверения, получени от акционерите за направените от тях вноски за записани акции на приносител, се получават само поименни акции. В противен случай, акциите на приносител ще бъдат обезсилени и унищожени като акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги удостоверения са обезсилени, има право да поиска от дружеството заплащане равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването. Кредитори със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения също трябва да заменят в посочения срок акциите на приносител или заместващото ги временно удостоверение с поименни акции.

Не на последно място, дружествата трябва и да извършат съответните изменения в учредителните си актове и да ги заявят за вписване в Търговския регистър. Ако не сторят това в предвидения срок, те могат да бъдат изправени пред риска от прекратяване на дружеството с решение на съда по искане на прокурора.

Предвижда се Агенция по вписванията да изготви списък на дружествата, които не извършат съответните промени в предвидения законов срок, и да предостави събраната информация на Прокуратурата.

Източник: Закон за изменение на Търговския закон (обнародван в ДВ бр. № 88 от 23.10.2018г.); Директива (ЕС) 2015/849 от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.

 

Subscribe to the newsletter