Важни промени в уредбата на особените залози

Целта на промените е да се осигури по-добра защита на заложните кредитори и по-висока ефективност на особените залози

От началото на 2017 година са в сила промени в Закона за особените залози. Една от най-съществените промени се отнася до учредяването на залога. Залогът ще се счита учреден с вписването му в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) при Министерството на правосъдието. Съгласно предходната уредба сключването на договора за особен залог беше достатъчно, за да се счита, че залогът е учреден, като вписването в ЦРОЗ имаше само оповестително действие.

С промените се разширява кръгът на лицата, които могат да бъдат залогодатели. По старата уредба това бяха само: търговци; физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност; занаятчии; лица, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия; лица, лица, извършващи хотелиерски услуги. Съгласно новата уредба залогодатели могат да бъдат и:

  • юридически лица, чиито членове са физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
  • съпрузи на еднолични търговци;
  • общини, които обезпечават общински дълг;
  • Фонд за гарантиране на влоговете в банките, когато обезпечава ползваните от него заеми;
  • юридически лица с нестопанска цел, които извършват стопанска дейност.

Ново е изискването заложният кредитор да даде изричното си съгласие при прехвърляне на заложеното имущество. Съгласието следва да бъде вписано в ЦРОЗ. В противен случай приобретателят на заложеното имущество ще придобие правата върху него, но обременени със залога, и ще има положението на залогодател спрямо заложния кредитор. Това правило се прилага спрямо всеки следващ приобретател на заложеното имущество, освен ако той не докаже, че е добросъвестен. Изричното съгласие на кредитора е необходимо и в случаите на учредяване на последващ особен залог върху имущество, върху което вече е учреден залог.

Предвидено е, че през септември 2018 ЦРОЗ ще премине към Агенцията по вписванията и ще стане достъпен чрез онлайн-портал. Заявленията за вписване на обстоятелства в Регистъра и за обявяване на актове ще могат да се подават електронно. Така, ЦРОЗ ще функционира по същия начин като Търговския регистър. Нова Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до ЦРОЗ ще бъде издадена от Министъра на правосъдието. Вписването на залога ще се извършва въз основа на заявление, подадено лично от заявителя или от адвокат с изрично пълномощно за съответното действие.

Въвеждат се ограничения във връзка с фигурата на депозитаря. Депозитар по смисъла на ЗОЗ е лице, натоварено с определени правомощия при принудителното изпълнение върху заложеното имущество. С оглед промените, вече само адвокат и регистриран одитор може да изпълнява функциите на депозитар по ЗОЗ. Досега такава възможност съществуваше и за счетоводители.

Посочените промени имат за цел предотвратяване на злоупотребите с особените залози и повишаване правната ефективност на института. Дали промените ще постигнат целите, които ги обуславят, ще покаже бъдещата практика по ЗОЗ.

 

Subscribe to the newsletter