Ważne zmiany dla przedsiębiorców wpisanych do KRS

Polska: Od połowy marca wchodzą w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych ustawach – rewolucyjne w wielu aspektach.

Rok 2018 przynosi spore zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie podmiotów wpisanych do KRS, a zwłaszcza spółek handlowych. Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 15 marca 2018 r., ma za zadanie wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.06.2017 w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Tytuł ustawy może być mylący – zmiana niektórych ustaw dotyczy – poza ustawą o KRS – aż 30 innych ustaw.

Z punktu widzenia przedsiębiorców wpisanych do KRS główne zmiany to:

  • wprowadzenie wyłącznie elektronicznej formy składania sprawozdań finansowych do rejestru, a docelowo także elektronicznej formy samych sprawozdań, opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • wprowadzenie w praktyce konieczności posiadania przez co najmniej jednego członka zarządu lub wspólnika reprezentującego spółkę numeru PESEL (w związku z koniecznością podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której PESEL ujawniony jest w rejestrze, względnie odpowiednio podpisania wniosku ze zgłoszeniem sprawozdania do rejestru),
  • konieczność składania przez osoby reprezentujące podmiot wpisany do rejestru oświadczenia ze wskazaniem adresu do doręczeń (w Polsce) (obok dotychczasowego obowiązku wyrażenia przez zainteresowanych zgody na ich powołanie),
  • obowiązek załączenia do wniosku o wpis spółki do rejestru listy członków organów lub osób uprawnionych do powołania jej zarządu (obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę/nazwę i siedzibę).

Ustawa przewiduje kilka okresów przejściowych aż do pełnego wejścia w życie 1 marca 2020 r. Do końca września 2018 możliwe będzie sporządzanie sprawozdań finansowych w formie pisemnej, przy czym samo złożenie sprawozdania do rejestru wymagać już będzie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (lub potwierdzenia ePUAP). Złożenie oświadczeń ze wskazaniem adresów do doręczeń konieczne zaś będzie przy okazji najbliższego wniosku składanego do KRS, nie później jednak niż do 1 września 2019 r. To samo dotyczy listy osób uprawnionych do powołania zarządu. Warto więc pamiętać już teraz o zebraniu odpowiednich oświadczeń od członków zarządu i prokurentów.

Wyłącznie elektroniczna forma sporządzania i składania wniosków o wpis do KRS zacznie obowiązywać od marca 2020. Od tego momentu wnioski złożone w innej formie podlegać będą zwrotowi.

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych