Nowa koncesja potrzebna na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Poland: Obrót paliwami z zagranicą wymagać będzie w Polsce odrębnej koncesji i znacznych nakładów finansowych na zabezpieczenie majątkowe.

Istotne zmiany w ustawie Prawo energetyczne weszły w życie w ostatnich dniach. Zgodnie z nowymi przepisami obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wymaga od teraz odrębnej koncesji. Będzie ona wydawana jako dodatek do dotychczasowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (uzyskiwanej wcześniej bądź równocześnie z koncesją dla zagranicy). Określenie „zagranica” obejmuje przy tym wszelkie kraje inne niż Polska, niezależnie od tego czy są one członkami UE czy też nie.

Procedura uzyskiwania nowej koncesji jest bardzo podobna do procedury dotychczasowej, z pewnymi wyjątkami:
– opłata za wydanie koncesji wynosi 4 244 PLN
– przedsiębiorca musi złożyć zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 000 000 PLN.
 
Zabezpieczenie może przybrać formę:
– gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
– poręczenia banku
– weksla z poręczeniem wekslowym banku
– czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku
– zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
– pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia Prezesa URE, potwierdzonego przez bank lub SKOK, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Oprócz powyższego, jeżeli koncesja ma być wydana w dodatku do poprzednio uzyskanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wszelkie wymagane dokumenty powinny raz jeszcze zostać dołączone do wniosku, niezależnie od tego, że raz były już składane w URE. Ważnym jest, aby dobrze przygotować także stronę techniczną przedsięwzięcia, np. zapewnić wystarczającą liczbę stacji paliw i zbiorników do przyjmowania paliwa z zagranicy, zwłaszcza zważywszy na wysoką kwotę zabezpieczenia.

Tajemnicą poliszynela jest, że zabezpieczenie majątkowe i całość nowych przepisów służyć mają zwalczaniu szarej strefy w imporcie paliw. Jednocześnie stanowią one jednak barierę wejścia na rynek dla mniejszych przedsiębiorców z branży paliwowej.

Na stronie www.ure.gov.pl znaleźć można oficjalne wytyczne organu. URE przygotowało także rekomendowany (lecz nie obowiązkowy) wzór gwarancji bankowej, która może służyć za zabezpieczenie.

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 900)

 

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych