Собственост след приватизация

България: Начин за доказване правото на собственост върху недвижим имот след приватизация


Пред приватизираните предприятия в България все още се изправя необходимостта да доказват правото си на собственост върху отделни свои недвижими имоти. Така например, възможно е инвеститорът да „наследи“ правен спор относно правото на собственост върху единичен актив.

В такива случаи еднозначни документи, доказващи собствеността, или липсват, или са оспорени в рамките на съдебно производство.

За свой клиент, българско предприятие, приватизирано през деветдесетте години на 20 век, bnt София успя да докаже правото на собственост, като подложи на систематичен анализ наличната документация по годишното счетоводно приключване ведно със законодателните промени относно оценката на активи през последните две десетилетия. В резултат се оказа възможно да бъде постинат достатъчен по своята убедиелност косвен извод за това, че към момента на преобразуване предприятието спорният актив трябва да е бил включен в баланса на предприятието – титуляр.

Използваният подход съставлява алтернативно разрешение при доказателствени дефицити по отношение правото на собственост на приватизирани предприятия върху недвижими имоти.

След проверка пред Върховния касационен съд съдебното решение е окончателно.

Author: Себастиан Харшнек
+359 2 980 1117
+49 911 569 610

Subscribe to the newsletter