Необходимо пояснение на правилата за контрол върху концентрациите

Не се изисква нотифициране при учредяване на съвместно предприятие, което не е самостоятелен икономически субект
 

В своето преюдициално заключение от септември 2017г., Съдът на ЕС постанови, че съвместни предприятия, учредени в резултат от промяната на собствеността, не подлежат на предварителна оценка от Европейската комисия, ако предприятията не осъществяват трайно функциите на независим икономически субект.

Целта на две строителни компании – Austria Asphalt и Teerag Asdag, е била да учредят трета, която да купи таргетираното предприятие. Едноличният собственик на капитала на таргетираното предприятие е Teerag Asdag. Трансакцията би довела до промяна в контрола на предприятието, като двете компании ще упражнявали съвместен контрол върху него. Austrian Asphalt е нотифицирало антимонополен орган относно концентрацията, който е отнесъл казуса към австрийския антимонополен съд. Според Съда трансакцията съставлява концентрация с общностно измерение по смисъла на Регламента за контрол върху концентрациите („Регламента“) и е извън юрисдикцията на австрийските съдилища. Austria Asphalt е обжалвало решението с аргумента, че съвместното предприятие не попада в обхвата на Регламента, тъй като не е самостоятелен икономически субект – продукцията му ще се използва ексклузивно само от контролиращите го компании. Съдът е отправил запитване към СЕС – необходимо ли е съвместното предприятие да е независим икономически субект, за да е налице концентрация при промяна на собствеността.

СЕС е потвърдил, че концепцията за концентрация обхваща само трансакции, които биха довели до трайни изменения в контрола върху предприятията и са в състояние значително да увредят конкуренцията на общностния пазар или на значителна част от него. Само съвместни предприятия, които трайно осъществяват функциите на независим икономически субект, попадат в обхвата на Регламента, като не следва да се прави разграничение между новоучредено предприятие и вече съществуващо такова.

Критериите за определяне дали предприятието е пълноправно и самостоятелно, се съдържат в известие на Комисията. Факторите, които се вземат предвид, са: наличието на собствени управленски органи на предприятието; достъпа му до достатъчно ресурси; дейност на пазара на собствено основание; независимост от дружеството – майка; по-дълъг период на дейност на пазара.

Въпреки че съвместни предприятия, които не са автономни икономически субекти, не се нотифицират съгласно Регламента, то те ще подлежат на анализ съгласно чл. 101 от ДФЕС, тъй като съставляват координация между предприятия, която може да доведе до увреждане на конкуренцията.

Източник: Austria Asphalt GmbH&Co OG срещу Bundeskartellanwalt (C-248/16); Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 година относно контрола върху концентрациите между предприятия; Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия

Subscribe to the newsletter