Промени относно лекарствените продукти в хуманната медицина

България: Нови разпоредби модифицират българските лицензионни задължения за производители и търговци на лекарства в хуманната медицина

През март 2014 бе променен Законът за лекарствените средства в хуманната медицина. С оглед износа на лекарствени средства, включително при вътреобщностни доставки, бе въведена специална лицензия, както и задължение за предварително уведомяване на компетентния държавен орган. Така, производителите и разпространители на лекарства и лекарствени средства, предназначени за хуманната медицина в бъдеще ще трябва да доказват, че планираната износна сделка износни износ няма да подложи на риск обезпечеността на вътрешния пазар със съответния продукт. Освен това, въведено бе задължение за притежателите на разрешения/регистрации на лекарства, които желаят да преустановят предлагането им на българския пазар, да подават мотивирани уведомления до изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) поне два месеца предварително.

 

Subscribe to the newsletter