България въвежда производство по стабилизация

Шанс за търговците да избегнат несъстоятелността

Стабилизационно производство се открива при опасност от неплатежоспособност за даден търговец с оглед падежите в предстоящ период от 6 месеца. Цели се постигане на съгласие с кредиторите по предложен от търговеца план за стабилизация, с който се установяват нови срокове, условия и начини за уреждане на задълженията.
Производството по стабилизация е факултативно. Молбата за откриването му може да бъде подадена само от застрашения търговец. От производството не могат да се възползват търговци, които са водили делата си недобросъвестно или за които очевидно липсват условия да продължат дейността си.
В производството по стабилизация съдът назначава доверено лице, което трябва да е юрист, който е придобил квалификация за синдик. Правомощията му са: представянето на доклад относно имуществото и дейността на търговеца; надзорни функции върху дейността на длъжника по време на производството; съдействие при преговорите с кредиторите по плана.
Планът за стабилизация се приема в открито съдебно заседание с участието на кредиторите, търговеца, довереното лице, след гласуване на кредиторите по класове. Приетият план се утвърждава от съда. Процесуалните срокове са кратки: Производството се прекратява, ако в рамките на 4 месеца план не бъде приет.
Законът предвижда редица гаранции за правата на кредиторите, например:
  • планът не обвързва кредиторите, които не са участвали в производството;
  • висок кворум за приемане на плана –¾ от всички вземания;
  • обезпечените кредитори запазват своите обезпечения;
  • забрана за опрощаване на повече от 50% от вземането на един кредитор;
  • забрана за разсрочване на вземания за срок, по-дълъг от три години.
Образуваните от кредиторите производства по принудително изпълнение се спират по време на стабилизационното производство и докато действа плана, но не се прекратяват. При неизпълнение на договореното в плана за стабилизация принудителното изпълнение продължава.
Неизпълнението на плана от страна на търговеца дава право на участвал кредитор да получи изпълнителен лист за вземането си, без да води отделно съдебно производство, като преобразуващото действие на плана относно вземането отпада с обратно действие.

Бъдещето ще покаже какъв ще е интересът към новото производство. Към момента в Търговския регистър все още няма отбелязвания за започнали производства по стабилизация.

Източник: Търговски закон, Граждански процесуален кодекс

 

 

 

 

 

Subscribe to the newsletter