България: приет е Законът за мерките по време на извънредно положение

На 23 март 2020г. Българският Парламент прие окончателно мерките във връзка с епидемията от коронавирус за периода на извънредното положение, обявено преди 10 дни

Мерките, предприети за смекчаване въздействието на COVID-19, могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Спират да текат процесуални и давностни срокове

За периода на извънредното положение спират да текат сроковете по съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни дела. Това изключение не се прилага за наказателни дела за задържане, по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и по производства, свързани с мерките за принуда.
Освен това, спират да текат и давностни срокове относно права и задължения на частноправни субекти, с изключение на сроковете по Наказателния Кодекс и по Закона за административните нарушения и наказания.

  • Удължаване на срокове

Сроковете за подаване на годишни данъчни декларации за фирми и физически лица (регистрирани като еднолични търговци) се удължава до 30 юни 2020г. Фирмите трябва да подадат годишните си финансови отчети до 30 септември 2020г. А компаниите, които не са извършвал дейност, следва да подадат декларация не по-късно от 30 юни 2020г.

  • Мораториум върху определени мерки и действия; други ограничения

Не могат да се налагат запори върху банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения; трудовите възнаграждения и пенсии също не могат да бъдат предмет на запор. Наред с това, не могат да се налагат обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.
Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. За времето на извънредно положение спират да текат лихви за забава; страните не могат да се позовават на предсрочна изискуемост и разваляне на договора.

Нотариалните производства се ограничават само до неотложните такива. Освен това, следва да се осигури дежурен нотариус на петдесет хиляди жители при спазване на санитарните и хигиенни изисквания.

  • Трудовоправни аспекти

За периода на извънредното положение работодателите могат да възлагат на своите служители да работят от вкъщи или дистанционно без да е необходимо тяхното съгласие, освен ако извършването на работа от вкъщи е невъзможно. Друга възможност за работодателите е да въведат непълно работно време за служителите, които работят на пълно работно време.
Наред с това, работодател или държавен орган може да постанови спиране работа на предприятието или на част от него за времето до прекратяване на извънредното положение (такава заповед вече е издадена от министъра на здравеопазването – може да бъде намерена тук). В тези случаи работодателите могат да предоставят ползването на платения годишен отпуск на служителите без да е необходимо тяхното съгласие. Това се прилага и спрямо служители, които нямат трудов стаж повече от 8 месеца. Работодателят е задължен да предостави платен или неплатен отпуск на някои категории по-уязвими служители (като например бременни работнички/служителки).
За времето на преустановената дейност на предприятието служителите имат право да получат брутното си трудово възнаграждение. Освен това, 60% от осигурителния им доход за месец януари 2020г. ще бъде поет от държавата за времето на извънредно положение, но за не повече от три месеца. Следва да се има предвид, че компенсации ще бъдат предоставяни от държавата само на фирми с дейност в отделни сектори от икономиката, които ще бъдат определени от правителството в списък, изготвен за тази цел. Изискванията и процедурата за кандидатстване за компенсациите, които ще бъдат отпуснати, ще бъдат уредени в отделно Постановление на Министерски съвет. Работодатели, които не платят пълното възнаграждение на служителите си, ще бъдат задължени да върнат финансовите компенсации, получени от държавата.

Източник: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обнародван в ДВ бр. № 28 от 24 март 2020г.)

Ако имате въпроси или възникне необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

 

 

 

Subscribe to the newsletter