Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

България: Облекчен ред за данъчно облагане на разходите за лично ползване на фирмени активи

С ретроактивно действие към 01.01.2016  корпоративно устроени работодатели и юридическите лица, чиито съдружници и акционери упражняват личен труд, имат право на избор как да третират данъчно счетоводните разходи, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, когато физическото лице (служител, член на орган на управление или полагащ личен труд съдружник), на което са поверени, не дължи на предприяитето възнаграждение за личното ползване. Тези разходи могат да бъдат обложени като доходи на физическите лица  по реда на ЗДДФЛ или като разходи с данък върху разходите по ЗКПО. Изборът се прави ежегодно, с годишната данъчна декларация за предходната данъчна година. Данъчната основа за облагане с данък по ЗКПО включва съотвестващия разход за ДДС. Ставката  е 10 на сто.

Source: Закон за корпоративното подоходно облагане

Subscribe to the newsletter