Nowelizacja prawa budowlanego

Polska: Znaczące uproszczenia w procedurze administracyjno- budowlanej ułatwią życie inwestorom

Od 2012 r. trwają prace nad zasadniczą przebudową polskiego systemu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Planuje się stworzenie, w miejsce wielu ustaw regulujących obecnie proces przygotowania inwestycji, jednego kompleksowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Miał on wejść w życie w bieżącym roku. Z uwagi na powiększający się zakres zmian i niezakończenie procedur uzgodnieniowych, rząd postanowił wprowadzić w życie przynajmniej część najpilniejszych nowych regulacji. 20.02.2015 r. sejm uchwalił ustawę, na mocy której zostaną uproszczone procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zniesione zostaną pozwolenia na budowę na mniejsze inwestycje. Bez pozwolenia będzie można wybudować m. in. domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, stacje transformatorowe, sieci i instalacje np. elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne. Przed rozpoczęciem takich inwestycji wystarczające będzie zgłoszenie u starosty zamiaru rozpoczęcia budowy. Będzie można ją rozpocząć o ile w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu. Według nowych przepisów inwestor będzie miał również możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. obiektów, gdy uzna, że jest to dla niego korzystniejsze rozwiązanie niż zgłoszenie. Inwestor zyska co najmniej 14 dni, ponieważ będzie pominięty czas oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, która obecnie jest wymagana.

Roboty budowlane będzie można rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku, gdy stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę będzie wyłącznie inwestor. 

Ponadto rozszerzony został katalog inwestycji, po zakończeniu których nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Pożądaną zmianą jest również wprowadzenie limitu czasowego, w którym urzędnik może zgłosić uwagi do projektu budowlanego dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę. Obecnie prawo nie narzuca czasu, w którym organ administracji może wezwać inwestora do uzupełnienia ew. braków projektu i często się zdarza że robi to późno, a nawet kilkukrotnie, co znacznie wydłuża procedurę. Po nowelizacji urząd będzie miał 14 dni od dnia złożenia wniosku na wezwanie inwestora do uzupełniania dokumentacji.

Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta RP. Wejdzie w życie po 3 miesiącach od jej opublikowania, czyli mniej więcej w połowie b.r.


Źródło: Ustawa z 20.02.2015 o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Jeszcze nie opublikowana

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych