Nowe przepisy dotyczące wyna-grodzenia podwykonawców robót budowlanych

Polska: Zmiana przepisów jest częścią szerszej reformy mającej na celu ułatwienie wierzycielom dochodzenie swoich należności.

Znaczna część robót dużych inwestycji budowlanych jest wykonywana przez podwykonawców. W praktyce znaczna część sporów sądowych dotyczy płatności na rzecz wykonawcy i jego podwykonawców.

Nowe przepisy mają celu wyeliminowanie problemów i wątpliwości związanych z odpowiedzialnością inwestorów za zapłatę wynagrodzenia.

Zmienione przepisy wprowadzają domniemaną zgodę inwestora na zatrudnienie podwykonawcy przez wykonawcę. Inwestor, który nie chce, aby dany podwykonawca wykonywał na jego rzecz prace, musi w ciągu 30 dni wyrazić pisemny sprzeciw.

W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów, inwestor musi zgłosić sprzeciw na piśmie zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy.

Inwestor i wykonawca mogą określić w umowie szczegółowy przedmiot prac budowlanych podwykonawcy (konkretnych robót lub zadań). Takie sformułowanie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez inwestora zgody oraz skutkuje powstaniem jego solidarnej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność solidarna pozwala podwykonawcy skierować całość swoich roszczeń, ich część lub niektóre z nich do inwestora i wykonawcy – łącznie lub osobno, przy czym zaspokojenie podwykonawcy przez któregokolwiek z nich zwalnia z odpowiedzialności pozostałych.

Podwykonawcy zyskują możliwość pisemnego zgłoszenia inwestorowi szczegółowego zakresu robót zleconych mu przez wykonawcę.

Co istotne, nie trzeba będzie przedstawiać inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu.

Zmiany, które w wchodzą w życie 1 czerwca 2017 roku mają na celu zmianę dotychczasowej sytuacji związanej z nieopłacaniem faktur w branży budowlanej.

Jak wynika z analiz, ok. 10% faktur w Polsce regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym 90 dni i jest to trzeci najgorszy wynik w UE. Aż 13 z 61 spółek giełdowych działających w branży budowlanej jest wpisanych do rejestru dłużników niewypłacalnych. Ich niespłacone długi łącznie wynoszą ok. 4 miliarda złotych, co stanowi 46% sumy zadłużenia wszystkich spółek giełdowych.

Dodatkowo, średni czas trwania procesów w sprawach gospodarczych w 2016 r. wynosił ok. 15 miesięcy; w sądach okręgowych ponad 40% spraw gospodarczych rozpoznawana była dłużej niż 12 miesięcy, ok. 25% – dłużej niż 2 lata, a rozpoznanie aż 10% spraw trwało dłużej niż 3 lata.

 

Źródło: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych