Nowe przepisy dla cudzoziemców

Polska: Od 1 maja 2014 r. uproszczona procedura uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydłużone terminy ważności zezwoleń

W grudniu ub.r. Sejm uchwalił całkowicie nową ustawę o cudzoziemcach. Wchodząc w życie 1 maja, ustawa ta zastąpi starą ustawę z 2003 roku.

W nowej ustawie wydłużeniu z dwóch do trzech lat uległ maksymalny termin zezwolenia na pobyt czasowy. Ponadto teraz cudzoziemiec będzie mógł od razu uzyskać jedno zezwolenie – na pobyt czasowy i pracę. Uproszczeniu ulega zatem dotychczasowa procedura, w której, aby starać się o pobyt cudzoziemiec musiał przedstawić zezwolenie na pracę (uzyskiwane w odrębnej procedurze przez pracodawcę). Powinno to ułatwić życie pracodawcom, którzy dotychczas musieli osobno ubiegać się o takie zezwolenia dla swoich przyszłych pracowników spoza UE. Co więcej, nowa regulacja likwiduje problem nieskorelowania w czasie terminu ważności zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt (które częstokroć wygasało jako pierwsze, tym samym pozbawiając ważne zezwolenie na pracę praktycznego znaczenia). Zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.

Cudzoziemiec nie musi już bezwzględnie załączać do wniosku tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego – wystarczy, że ma on zapewnione miejsce zamieszkania na terenie RP, co oświadcza pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Dział V nowej ustawy – poświęcony w całości zezwoleniom na pobyt czasowy różnych kategorii cudzoziemców – osobno reguluje pobyt w celu: wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego, prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia badań naukowych, a także ze względu na inne okoliczności. Obok zezwolenia na pobyt czasowy nowa ustawa posługuje się też terminem zezwolenia na pobyt stały (które zastąpi dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie się). Do postępowań nie zakończonych do dnia wejścia w życie nowej ustawy decyzją ostateczną – stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowa ustawa kompleksowo reguluje wszystkie kwestie związane z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce. Z uwagi na obszerność redakcyjną (ponad 500 artykułów) bywa nawet nazywana kodeksem cudzoziemców. Czas pokaże, czy ustawodawcy udało się jasno i czytelnie uregulować tę delikatną materię.

Więcej informacji:

Kamil Kucharski
Radca prawny, bnt Warszawa

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych