Nowa organizacja czy dezorganizacja postępowania cywilnego?

Polska: Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja k.p.c. z 4.07.2019 wprowadziła nowy rozdział pt. „Organizacja postępowania”, który w założeniu ma skrócić i ułatwić postępowanie sądowe. Powyższa zmiana weszła w życie 7 listopada 2019.

Warto zapoznać się ze zmianą k.p.c., która ma zastosowanie do postępowań sądowych wszczętych po 7.11.2019.

Organizacja postępowania została unormowana w art. 2051 do 20512 k.p.c.

Powyższe przepisy wprowadziły obligatoryjność wniesienia odpowiedzi na pozew. W dotychczasowym stanie prawnym złożenie odpowiedzi na pozew miało charakter fakultatywny, za wyjątkiem sytuacji, w której przewodniczący zarządził jej złożenie.

Teraz uchybienie terminowi złożenia odpowiedzi na pozew powoduje zwrot pisma na podstawie zarządzenia przewodniczącego. Takie zarządzenie nie jest zaskarżalne. Powyższe oznacza, że zwrot odpowiedzi na pozew pociąga dla pozwanego negatywne konsekwencje procesowe (nie powstaną skutki prawne wynikające z oświadczeń woli zawartych w tym piśmie).

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie postępowania przygotowawczego, w formie posiedzenia niejawnego. Jest ono dalece odformalizowane i co istotne służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, w szczególności rozprawy. Przewodniczący ma za zadanie skłaniać strony do pojednania oraz dążyć do ugodowego rozwiązania sporu. W razie gdy nie uda się rozwiązać sporu – sporządza się z udziałem stron plan rozprawy. Co ważne, wszelkie twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają co do zasady pominięciu.

Organizacja postępowania może je zatem przyspieszyć, jednak należy przestrzegać nowych zasad, aby strona nie poniosła negatywnych konsekwencji procesowych.

Nie sposób na razie ocenić skuteczności wprowadzonych rozwiązań. Założenie skrócenia postępowania sądowego oraz dążenie do zawarcia przez sąd ugody jest słuszne i właściwe. Niewątpliwie nowelizacja może przyczynić się do wzrostu roli alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, do których to zachęcać strony ma sam sędzia.

 

Źródło: Kodeks postępowania cywilnego

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych