Najważniejsze zmiany podatkowe w Polsce od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 pojawił się szereg istotnych zmian w podatkach. Poniżej pragniemy przedstawić najważniejsze zmiany w ustawie o CIT.

1. Obniżenie stawki CIT z 19% do 15% dla małych podatników, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. Celem ustawodawcy jest przyśpieszenie rozwoju gospodarczego oraz wsparcie podatników w początkowej fazie działalności gospodarczej.

2. Zmiana zasad opodatkowania aportów z agio. Zgodnie z nią, przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie, a nie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport, jak było do końca 2016 r. W przypadku, gdy wartość przedmiotu wkładu odbiegać będzie od wartości rynkowej, przychód określać się będzie w wysokości wartości rynkowej wkładu.

3. Wprowadzenie definicji „rzeczywistego właściciela” (ang. beneficial owner). Podatnik chcąc uzyskać, zwolnienie z opodatkowania u źródła, będzie musiał udowodnić, że odbiorca należności jest ich rzeczywistym właścicielem.

4. Zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania do tzw. wymiany udziałów będzie uzależnione od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Wprowadzono domniemanie, zgodnie z którym jeżeli połączenie, podział, lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to uznaje się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

5. Rozszerzono katalog otwarty dochodów osiąganych przez nierezydentów, które są uznawane za osiągane na terytorium Polski, a tym samym podlegają opodatkowaniu w Polsce. Katalog m.in. obejmuje dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na polskim rynku, zbycie bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji), praw w spółkach osobowych oraz z tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w których co najmniej 50% wartości aktywów pochodzi z nieruchomości położonych na terenie Polski.

 

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1550)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych