Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017

Znovu tzv. „velká“ novela insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona (IZ), (zákon č. 64/2017), opět označovaná jako „velká“ novela, vstupuje v účinnost 1. července 2017. Změny vyjasňují mezinárodní a místní příslušnost insolvenčních soudů, upravena je doměnka o platební schopnosti, nová pravidla platí pro podávání neopodstatněných, šikanózních insolvenčních návrhů a pro řízení o oddlužení. Změny řízení o oddlužení, které se týká insolvence spotřebitelů, jsou velmi rozsáhlé a budeme se jimi proto zabývat v samostatném příspěvku, který se objeví v příštím bnt Journalu.

Je třeba zdůraznit, že změny, které novela přináší, se týkají také insolvenčních návrhů podaných před 1. červencem 2017. To znamená, že se novými předpisy budou řídit všechna insolvenční řízení, která budou zahájena po 1.červenci 2017. Veškerá právní jednání, která se uskuteční ještě před vstoupením novely v účinnost, zůstávají nadále v platnosti. To se týká především podaných insolvenčních návrhů a všech rozhodnutí vydaných insolvenčním soudem a insolvenčním správcem před 1. červencem 2017.

Ustanovení o příslušnosti insolvenčních soudů

Nově jsou upravena pravidla pro určení mezinárodní příslušnosti (§ 427 IZ). Odkazuje se na nové, přímo použitelné nařízení o insolvenčním řízení (2015/848/EU), které vstoupí v účinnost v polovině tohoto roku a které upravuje mezinárodní příslušnost insolvenčních řízení. V řízení s mezinárodním prvkem rozhoduje o příslušnosti český insolvenční soud formou rozhodnutí. Pravidla pro určení místní příslušnosti na národní úrovni se přitom změnila – nyní je rozhodující, kde společnost dle obchodního rejstříku sídlila šest měsíců před podáním insolvenčního návrhu, čímž má být omezena možnost tzv. „forum shoppingu“. Šestiměsíční pravidlo má ale význam jen v rámci České republiky, protože je v rozporu s nařízením o insolvenčním řízení, které říká, že pro změnu sídla před zahájením insolvenčního řízení platí tříměsíční lhůta (čl. 3 odst. 1, druhá věta nařízení).

Nová doměnka o platební schopnosti

Pro podnikatele, kteří vedou účetnictví, je zavedena doměnka, že představuje-li rozdíl mezi dluhy a likvidními prostředky společnosti méně než 10 % všech splatných dluhů, potom se předpokládá, že je společnost v platební schopnosti (nový § 3 odst. 3 IZ). V takovém případě by měl být insolvenční návrh zamítnut. Lze ovšem pochybovat o tom, že tato komplikovaná formulace v praxi obstojí. Pokud ale podnikatel výše zmíněný důkaz doloží, bude jeho platební schopnost uznána.

Zpřísnění pravidel pro neopodstatněné insolvenční návrhy

U „důvodné pochybnosti o důvodnosti insolvenčního návrhu“, který věřitel podal, má nyní insolvenční soud možnost uplatnit právo na předběžné přezkoumání – místo aby byl insolvenční návrh během dvou hodin zveřejněn ve volně přístupném insolvenčním rejstříku, což by mohlo být pro insolvenčního dlužníka likvidující, může být pozdržen do konce dne následujícího po podání insolvenčního návrhu. Pokud při prověřování nebude neodůvodněnost jasně prokázána, dojde k jeho uveřejnění již následující den dopoledne. To by mělo zabránit nešvaru, kdy věřitelé opakovaně využívali insolvenční řízení z důvodu jeho transparentnosti k vymáhání pohledávek, místo aby podali žalobu. Předpisy, které byly před několika lety zavedeny kvůli šikanózním insolvenčním návrhům, zůstaly očividně bez účinku.

Nové předpisy pro přihlašování pohledávek

Při přihlašování pohledávek je od 1. července 2017 zapotřebí vzít v úvahu nové povinnosti při prokazování skutečností – zvláště zajištěné pohledávky musí být lépe a přesněji doloženy.

Rozsáhlé změny v řízení o oddlužení

Změny v řízení o oddlužení zavedené novelou budou více objasněny v následujícím bnt journalu. Žádosti o oddlužení budou moci v budoucnu zpracovávat a podávát pouze advokáti a akreditovaní poradci. Novela také stanoví odměnu advokáta za vyhotovení návrhu na oddlužení – a to až do výše 4.000,-Kč (u žádostí, které podávají manželé společně, se jedná o částku v maximální výši 6.000,-Kč). Toto pravidlo v zásadě představuje téměř plánovitý zásah do smluvní svobody advokátů.

Všechny změny, které novela insolvenčního zákona a řady dalších zákonů zavádí, vstoupí v účinnost v polovině tohoto roku, tedy 1. července 2017.

Zdroj: Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněný novelou (zákon č. 67/2017 Sb.)

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat