Výkon rozhodnutí po transsilvánsku?

Czech Republic: Dne 10. ledna 2015 vstoupí v platnost v celé EU nová úprava soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí

Po téměř patnácti letech platnosti se nařízení Brusel I (nařízení 44/2001/ES) bez náhrady ruší a je nahrazeno jiným nařízením č. 1215/2012/EU, které od 10. ledna 2015 nově upravuje příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v celé Evropské unii. Oblast působnosti nového nařízení neplatí pro vyživovací povinnost, pro kterou platí zvláštní nařízení č. 4/2009/EU, jakož ani pro rozhodnutí z oblasti insolvence, rozhodčího řízení a dědického práva. Pro rozhodnutí, která byla vydána před 10. lednem 2015, zůstávají v platnosti dosavadní pravidla nařízení 44/2001/ES, která ustanovují tzv. řízení o prohlášení vykonatelnosti – exequatur; u rozhodnutí vydaných po 10. lednu 2015 toto řízení odpadá bez náhrady. Rozhodnutí cizích soudů tedy mohou být vykonána s minimálním správním nákladem v jiných zemích EU, a to podle tamních platných národních pravidel vykonatelnosti. Jinak řečeno, každé soudní rozhodnutí, jedno, zda bylo vydáno v Narvě, Turku nebo Belfastu, bude vykonatelné například také v Dublinu, Przemyslu nebo Catanii. Je k tomu potřebný pouze jeden formulář; tento formulář musí být vyplněn a potvrzen soudem země, ve které bylo rozhodnutí vydáno. Omezení předpokládá toto nařízení pouze v případě porušení veřejného pořádku (tzv. ordre public), porušení práva obhajoby nebo v případě, že rozhodnutí je neslučitelné s rozhodnutím vydaným v dožádaném členském státě mezi týmiž stranami; tato námitka se uplatňuje ve zvláštním řízení podle článku 45 a násl. nového nařízení.

Ve zbytku přebírá nařízení většinu pravidel dosavadního nařízení Brusel I. Ke změnám dochází v případě relativně specifických okolností, mezi jinými v případě určování příslušnosti pro obžalovaného, který pochází ze země mimo EU, nebo u dohod o soudní příslušnosti, když žádná ze stran nemá sídlo, popř. bydliště v EU. Toto nařízení upravuje také případ, když je žaloba projednávána v EU, a zároveň je v jiném státě mimo EU vedeno řízení v té samé věci.

Zdroj: Nařízení č. 1215/2012/EU

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat