Výhrada vlastnictví stroje

Czech Republic: Výhrada vlastnictví stroje zapsaná v katastru nemovitostí prolamuje superficiální zásadu

Nový občanský zákoník vrátil do českého právního řádu tzv. superficiální zásadu, tedy že stavby a vše, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech, je součástí pozemku.

V důsledku této zásady se tak součástí pozemku stávají nejenom veškeré stavby, ale také stroje, resp. jiná zařízení upevněná ve zdech těchto staveb (pro obojí je dále použito označení stroj). To však pouze za předpokladu, pokud je stroj spojen s nemovitostí takovým způsobem, který naplní kritéria pro to, aby takový stroj mohl být považován za součást nemovité věci. Občanský zákoník k tomu stanoví, že součástí věci (v tomto případě nemovitosti) je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.

Ovšem za určitých okolností je možné, aby se stroj nestal součástí nemovitosti. A to v případě, pokud je nemovitost zapsána v katastru nemovitostí a se souhlasem jejího vlastníka tam bude zapsána výhrada, že není současně vlastníkem předmětného stroje. V takovém případě je i stroj, který by jinak byl součástí nemovitosti, považován za samostatnou věc v právním smyslu. Provedením zápisu výhrady vlastnictví stroje se tak prolamuje superficiální zásada a nastává stav odděleného vlastnictví nemovité věci a stroje.

To je výhodné zejména v situacích, kdy určitá osoba užívá nemovitost na základě nájmu či pachtu a hodlá v dané nemovitosti umístit (zapustit) stroj takovým způsobem, že by se za normálních okolností stal součástí nemovitosti. Výhradou vlastnictví zapsanou v katastru nemovitostí se tak chrání vlastnické právo uživatele nemovitosti (vlastníka stroje), např. při exekuci na majetek vlastníka nemovitosti. Zároveň je tím vlastníkovi stroje umožněno se strojem volně disponovat, např. poskytnout stroj jako zástavu, či jej od nemovitosti opět oddělit.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§§ 505, 508)

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat