Česká republika: Přicestování a vycestování v době koronaviru (aktualizace k 15. 2. 2021)

Systém vstupu do země a vycestování v době pandemie je v současnosti nepřehledným souborem nejrůznějších předpisů vytvořených v Evropě, v Německu i v České republice (ČR). Orientaci Vám usnadní několik webových stránek a následující přehled.

Zatímco na jaře 2020 bylo možno pravidla vstupu do země a vycestování z ČR v době koronaviru velice jednoduše shrnout tak, že hranice byly zavřené ze strany České republiky a až na několik kategorií strategických pracovníků je nebylo možno překročit, vznikla v mezičase spletitá síť pravidel upravujících tuto problematiku.

Od 14. 2. 2021 jsou nově uzavřeny z německé strany hranice s Českou republikou a Tyrolskem (Rakousko) pro všechny cizince, včetně Čechů, kteří nemají povolení ke stálému pobytu v Německu. Výjimky, i pro pendlery a řidiče kamionů, byly omezeny na minimum. Důvodem jsou enormně vysoké incidenční hodnoty v některých českých a rakouských pohraničních regiónech a výskyt mutací viru. Ovšem, zda jsou německá opatření, ale i saská a bavorská, v souladu s evropským právem, hlavně s návody evropské Komise o uzavření hranicí ze dne 16. 3. 2020, je velkou otázkou.

V České republice platí stále ještě nouzový stav, který byl prodloužen do konce února 2021 – účinnost tohoto prodloužení je však sporně ústavněprávní. Uzavření hranic nahradila opatření jako karanténa, testy a další méně omezující opatření – teď ale, z německé strany, opatření, která znamenají faktické uzavření hranic.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo oficiální informace, z části i v angličtině. V němčině je nejlepším zdrojem informací stránka Německého velvyslanectví v Praze, podstránka „Einreise nach Tschechien (Cestování do ČR)“. Nejsou na ní ovšem informace o nařízeních o cestování v době pandemie vydaných spolkovými zeměmi Bavorsko a Sasko, jen spolkové nařízení o cestování v době koronaviru ze dne 13.1.2021, vydané dle (něm.) zákona o ochraně od infekcí.

Česká republika a Německo se od listopadu 2020 řídí evropským systémem semaforu. Podle něj jsou země rozděleny na zelené, oranžové a červené. Na začátku února 2021 byl tento systém rozšířen o kategorii tmavě červených zemí, ke kterým patří i Česká republika – od 24. ledna 2021 je Česká republika zařazena mezi oblasti s vysokým rizikem výskytu, tj. do tmavě červené zóny (z evropských zemí zde je také Portugalsko, Španělsko, Slovensko, Irsko a Velká Británie, dále Rusko a USA – aktuální mapa je dostupná na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR: Země podle míry rizika) (mzcr.cz). Německo je zařazeno v červené kategorii.

Při přicestování z tmavě červené země do České republiky musí všichni vyplnit vstupní formulář, přicestování je možné pouze s testem PCR. Další test musí být předložen do 5 dnů, do té doby musí daná osoba setrvat v izolaci, tedy v karanténě. Při přicestování z červené země může být předložen i antigenní test. V obou případech se musí po dobu 10 dnů nosit roušky nebo respirátory typu FFP2. Při přicestování z oranžové země nemusí být předkládán druhý test, pouze při přicestování ze zelené země nejsou žádná omezení (v současné době se jedná jen o Austrálii, Nový Zéland a několik málo dalších zemí).

Totéž v zásadě platí i pro vstup na území Německa, v Německu jsou však rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Každá spolková země má totiž svá nařízení týkající se koronaviru. Při cestách z České republiky se to týká především Saska a Bavorska. Nejpodrobnější informace jsou k nalezení opět na webových stránkách německého velvyslanectví(neexistujúci link). Od 14. 1. 2021 platí celoněmecké nařízení pro vstup do spolkové republiky vydané Spolkovým ministerstvem zdravotnictví, a kromě toho platí nařízení ke koronaviru jednotlivých spolkových zemí. V případě pochybností nebo rozporu platí čl. 31 německé ústavy o tom, že spolkové právo je nadřazeno zemskému právu. Pro vstup do Německa je potřebný test PCR a dodržení karantény, nejsou dovoleny turistické cesty, pro překročení hranice musí být vážný důvod, zvláštní pravidla platí pro pendlery.

Transit se týká především řidičů kamionů. Žádná omezení neplatí, pokud se jedná pouze o průjezd Českou republikou (zde maximální doba tranzitu činí 12 hodin) nebo Německem. V těchto případech není nutné žádné nahlašování, na rozdíl od ostatních případů, ve kterých je třeba nahlášení prostřednictvím webové stránky Digitale Einreiseanmeldung (digitální nahlášení vstupu do země), kterou provozuje Institut Roberta Kocha, patřící pod Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

Dosud v žádné ze zemí neexistuje odlišný přístup k již očkovaným osobám. V některých regionech jsou již vydávány průkazy o očkování, i technologičtí giganti jako Google, Facebook a Apple na tomto poli začínají vyvíjet aktivitu. Jasné však ještě není nic, zvláště ne to, zda očkování vůbec ovlivní nakažlivost. Brzy se o tom však začne diskutovat.

Obecně problematické je prosazování práva. Kontroly probíhají pouze namátkově, ale od 14. 2. 2021 jsou přísné hraniční kontroly z německé strany. Některé pokuty se navíc zdají být příliš vysoké.

Závěrem je třeba konstatovat, že tento přehled není kompletní, a že brzy nebude aktuální – a tak se stalo už ke dne 14.2.2021. Proto je nutné se před každou cestou podívat na webové stránky Německého velvyslanectví v Praze nebo Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě pochybností nebo dotazů Vám je bnt k dispozici. Potom bude téměř jisté, že kromě zdravotních rizik, která přináší cestování v době koronaviru, nebudete vystaveni ještě právnímu riziku nebo nežádoucímu finančnímu postihu.

Zdroj:
Ministerství zdravotnictví České republiky, ochranné opatření (č. j.: MZDR 20599/2020-53/MIN/KANN) ze dne 3.2.2021, s účinností ode dne 5.2.2021

Spolkové ministerstvo zdravotnictví
Nařízení k ochraně před nebezpečím infekce s ohledem na koronavirus SARS-CoV-2 podmíněným přicestováním dle zjištění epidemiologické situace národního rozsahu Německým spolkovým sněmem (Nařízení o ochraně proti koronaviru – CoronaEinreiseV) z 13. ledna 2021
Na základě § 36 odstavec 8 věta 1. až 3. a odstavec 10 věta 1. číslo 1 písmeno a, c a d, číslo 2 písmeno a, b, c, d, g a i a číslo 3 něm. Zákona na ochranu proti infekcím (Infektionsschutzgesetz) z 20. července 2000 (něm. Sbírka zák. (BGBl.) I s. 1045), ve znění článku 1 číslo 18 písmeno d zákona z 18. listopadu 2020 (něm. Sbírka zák. (BGBl.) I s. 2397) a nařízení Spolkovou vládou

Bavorsko

Nařízení za účelem boje proti koronaviru o opatřeních karantény pro osoby cestující do země Nařízení karantény při vstupu do země – EQV z 5. listopadu 2020 (BayMBl. č. 630) BayRS 2126-1-6-G
Citováno dle RedR: Nařízení karantény při vstupu do země (EQV) z 5. listopadu 2020 (BayMBl. č. 630, BayRS 2126-1-6-G), v platném znění § 2 nařízení z 28. ledna 2021 (BayMBl. č. 75)

Sasko

Nařízení Saského státního ministerstva sociálních věcí a společenské soudržnosti k ochraně před koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-19 (Saské nařízení o ochraně proti koronaviru– SächsCoronaSchVO) z 26. ledna 2021 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat