Německá minimální mzda komplikuje podnikání

Czech Republic: Prvního ledna 2015 vstoupil v Německu v účinnost zákon o minimální mzdě (MiLoG)

Prvního ledna 2015 vstoupil v Německu v účinnost zákon o minimální mzdě (MiLoG), který, až na drobné výjimky, zavádí minimální hodinovou mzdu ve výši 8,50 EUR pro všechny pracující, kteří vykonávají svou práci v Německu.

V některých odvětvích je zavedena minimální mzda už delší dobu, a úprava mnoha kolektivních smluv v Německu stávající minimální mzdu převyšuje. MiLoG byl od začátku ideologickým projektem zvláště podporovaným stranou SPD a odbory.

V Německu je MiLoG kritizován především kvůli svým zásahům do svobody kolektivního vyjednávání a do samotného volného trhu. Za porušení evropského práva, které brání zejména volnému pohybu služeb, je s dobrým odůvodněním označována aplikace tohoto zákona na zahraniční zaměstnavatele (a to kvůli ustanovení § 20 MiLoG, které vyžaduje, aby všichni zaměstnavatelé ze zemí EU i mimo EU platili svým zaměstnancům vykonávajícím práci v Německu alespoň minimální výši mzdy). Na druhé straně je MiLoG bráněn sloganem „Spravedlivá odměna pro všechny“ a oslavován jako vítězství nad neoliberalismem („Existence německé minimální mzdy by měla ozdravit celý svět.“).

Mezitím došlo k rozhodnutí, že se MiLoG nebude vztahovat na tranzitní dopravu vedenou přes Německo, tedy například na řidiče z České republiky směřující do Francie a nazpět; pokud ale dojde při zpáteční cestě k naložení zboží v Německu, MiLoG, tedy minimální mzda ve výši 8,50 EUR, platit bude. Jakým způsobem má ale celní úřad, který má na dodržování zákona o minimální mzdě dohlížet, tuto kontrolu provede, je nejasné.

Je ovšem otázkou, zda je tento úřad vůbec schopný dodržování MiLoG kontrolovat.

Z německého zákona o minimální mzdě vyplývají pro zaměstnavatele rozsáhlé informační a dokumentační povinnosti:
– pracovní plán na území Německa musí být nafaxován Spolkovému finančnímu ředitelství (Bundesfinanzdirektion West) v Kolíně nad Rýnem (Celní úřad) fax: +49-221-964870; formulář 003037 nebo 033037, k dohledání na www.zoll.de nebo https://www.formulare-bfinv.de. a to ještě před začátkem cesty do Německa, a v německém jazyce;
– Při celní kontrole musí být předloženy následující dokumenty v německém jazyce: pracovní smlouva apod.,potvrzení o délce pracovní doby, doklad o výši mzdy (vše v německém jazyce);
– tyto doklady musí být uschovány po dobu dvou let (stejně jako doklad o pojištění zaměstnanců při vysílání do zahraničí)
– musí být uvedena osoba zplnomocněná k převzetí písemností a kontaktní osoba v Německu
– v případě, že jsou údaje ve formuláři nesprávné či neúplné nebo formulář není doručen včas či požadovaným způsobem, může se jednat o přestupek, který je sankcionován pokutou až do výše 30.000 EUR.

Kromě již zmíněného vyplývají z MiLoG odpovědnostní rizika také pro objednavatele přepravy, neboť ti za splnění povinností ručí.

Až do vyjasnění souladu aplikace MiLoG na zahraniční pracovníky, kteří Německem jen projíždějí, s evropským právem, nezbývá nic jiného, než doporučit dodržování informační a dokumentační povinnosti a vysílat řidiče s odpovídajícími podklady. V případě uložení pokuty nebo výstrahy, je vhodné využít dostupné opravné prostředky a v konečném důsledku docílit toho, aby otázka souladu MiLoG s evropským právem byla předložena Soudnímu dvoru EU.

S ohledem na výše uvedené je třeba uzavřít, že MiLoG znamená katastrofu a byrokratické monstrum. Nicméně přesto se jedná o platné německé právo, jehož formulace je jednoznačná, ale konkrétní aplikace nejasná. Až do doby, než se tato záležitost dostane před soud, nezbývá osobám, jichž se tento zákon týká, nic jiného, než zákon o minimální mzdě dodržovat.

Zdroj: Zákon o úpravě všeobecné minimální mzdy (Zákon o minimální mzdě – MiLoG) (zákon z 11.8.2014, účinný od 1.1.2015)

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat