Nový rok opäť priniesol novú povinnosť v pracovnom práve na Slovensku

Nový rok prináša novú povinnosť v pracovnom práve pre zamestnávateľov na Slovensku.

Podľa novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z roku 2018 musí zamestnávateľ každoročne do 15. januára oznámiť príslušnému Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, avšak nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Medzi takéto práce patria napríklad pracovné pozície, kde zamestnanci používajú počítač. Ďalšími rizikovými faktormi môžu napríklad byť hluk, vibrácie či ionizujúce žiarenie.

Zamestnávatelia tak tento rok prvýkrát musia vyplniť elektronický formulár, kde uvedú názov pracoviska, profesie s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení, ako aj počet zamestnancov takýchto pracovísk, a to ku 31.12.2018. Vyplnený elektronický formulár musia zaslať e-mailom príslušnému Úradu verejného zdravotníctva. Rovnaké informácie sú povinní oznámiť aj zástupcom zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia.

V prípade nedodržania tejto novej povinnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta od 150,- EUR do 20.000,- EUR.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.