Klinické skúšanie zdravotníckych pomôcok v krajinách strednej a východnej Európy

Kľúčové aspekty regulačného rámca pre klinické skúšanie

Hlavným účelom klinického skúšania zdravotníckych pomôcok („klinické skúšanie“) je potvrdiť, že zdravotnícka pomôcka za bežných podmienok plní jednu alebo viacero funkcií určených výrobcom, a identifikovať negatívne vedľajšie účinky za bežných podmienok používania predmetnej zdravotníckej pomôcky. Klinické skúšanie zároveň slúži na vyhodnotenie toho, či identifikované negatívne vedľajšie účinky predstavujú prijateľné riziko, a porovnanie týchto negatívnych účinkov s výhodami používania danej zdravotníckej pomôcky.  

V prvom rade si klinické skúšanie vždy vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného úradu (napr. Úrad pre kontrolu liečiv – v Bulharsku; Štátny úrad pre kontrolu liečiv – v Českej republike; Zdravotnícka rada – v Estónsku; Národný úrad pre farmáciu a výživu – v Maďarsku; Bioetická komisia – v Litve, Štátny ústav pre kontrolu liečiv – na Slovensku). V Bielorusku sa klinické skúšanie smie vykonávať výlučne vo výskumných centrách v štátnych zdravotníckych organizáciách.

Dôležitým predpokladom pre klinické skúšanie je aj priaznivé hodnotenie zo strany špeciálnych etických komisií. Etické komisie sú nezávislé orgány, ktorých hlavnou funkciou je dohľad nad vedeckými, medicínskymi a etickými aspektami klinického skúšania a ich kontrola.

Schvaľovací postup sa môže začať na podnet výrobcu konkrétnej zdravotníckej pomôcky podliehajúcej klinickému skúšaniu  alebo jeho  oprávneného zástupcu. Výrobca alebo oprávnený zástupca má dve možnosti: získať predbežné stanovisko etickej komisie a následne požiadať o povolenie (to platí v Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Slovenskej republike a Poľsku) alebo podať žiadosť priamo na príslušný orgán (platí v Maďarsku).

Po ukončení klinického skúšania musí výrobca alebo oprávnený zástupca predložiť úradu záverečnú správu s opisom metodológie a organizácie, kritickým zhodnotením a štatistickou analýzou získaných údajov. Vo väčšine krajín strednej a východnej Európy (napr. Bielorusko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko a Poľsko) existuje možnosť odvolať sa na klinické skúšanie podobných zdravotníckych pomôcok za predpokladu, ak je možné ekvivalenciu týchto zdravotníckych pomôcok riadne preukázať.

Je teda zrejmé, že regulačný rámec v každej krajine má svoje špecifiká, ktoré treba pri klinickom skúšaní zohľadniť.

Kontaktná osoba:

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.