Ważne zmiany w polskim prawie pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące umów na czas określony – jednych z najbardziej popularnych umów o pracę.

Do tej pory zasady dotyczące czasu trwania umów na czas określony nie były nigdzie wprost określone. W praktyce umowy na czas określony, które miały z samej definicji pełnić rolę umów krótkotrwałych, tymczasowych, często były zawierane na okres 5 lat i dłuższy. Po wygaśnięciu drugiej umowy na czas określony, trzecia umowa zawierana z tym samym pracownikiem automatycznie stawała się umową na czas nieokreślony.

Wspomniana nowelizacja zmienia zasady gry: od lutego będzie można zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy na czas określony, które łącznie mogą trwać nie dłużej niż 33 miesiące.

Ustawa przewiduje wyjątki od tego dość rygorystycznego limitu trwania takich umów – ograniczenie to nie będzie dotyczyć umów zawieranych w celu zastępstwa pracownika, pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, pracy przez okres kadencji oraz z innych uzasadnionych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W tym ostatnim przypadku pracodawca został obciążony obowiązkiem poinformowania właściwego inspektora pracy o zawarciu takiego rodzaju umowy wraz ze wskazaniem przyczyn.

Konsekwencją zawarcia czwartej umowy na czas określony lub przekroczenia limitu 33 miesięcy jest automatyczne przekształcenie takiej umowy na umowę na czas nieokreślony.

Kolejną dużą zmianą jest możliwość wypowiedzenia każdej umowy na czas określony przez każdą ze stron, z zachowaniem ustawowych okresów wypowiedzenia. Zaletą z punktu widzenia pracodawcy jest to, że przy wypowiedzeniu nie będzie musiał podawać przyczyny takiego wypowiedzenia.

Nowelizacja jest niezwykle istotna dla pracodawców, ponieważ ma zastosowanie do tych umów na czas określony, które zostały zawarte przed datą wejścia w życie nowelizacji. Do umów takich należy stosować limit 3 umów lub 33 miesięcy, przy czym okres 33 miesięcy liczy się dopiero od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ponadto wobec umowy na czas określony zawartej przed dniem 22 lutego 2016 na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w której przewidziano możliwość jej wypowiedzenia i która zostanie wypowiedziana po dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą miały zastosowanie nowe, dłuższe okresy wypowiedzenia.

 

Źródło: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220)

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych