Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Polska: Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa, a terminy biegną

13 października 2019 roku weszły w życie regulacje dotyczące funkcjonowania w polskim porządku prawnym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). 13 października jest datą początkową od której płynie termin do ustalenia osoby fizycznej lub osób fizycznych będących beneficjentami rzeczywistymi oraz do zgromadzenia wymaganych informacji wraz ze zgłoszeniem ich do CRBR.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jakie są terminy zgłoszenia?

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę.

  • np. beneficjentem rzeczywistym może być osoba fizyczna, która w co najmniej 25% efektywnie kontroluje polską spółkę

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jakich spółek dotyczy?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  • Spółki jawne;
  • Spółki komandytowe;
  • Spółki komandytowo-akcyjne;
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.);
  • Spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych.

Jakie dane podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Informacjami podlegającymi zgłoszeniu do CRBR są obligatoryjnie:

  • dane identyfikacyjne spółki (firma, forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer NIP);
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu  lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informacja  o wielkości  i charakterze  udziału  lub  uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Informacje będą zgłaszane do rejestru za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URL jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Finansów przy pomocy formularza elektronicznego podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, która pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia potwierdza prawdziwość przekazywanych informacji.

Zgłoszenia dokonywane są nieodpłatnie.

Jakie są kary za brak lub niepoprawne zgłoszenie?

Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do Rejestru w terminie wskazanym w Ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

 

Źródło: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.; tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych