Nowe obowiązki dla przedsiębiorców z branży paliwowej

Polska: Sejm prawie jednogłośnie przyjął projekt nowelizacji prawa energetycznego.

Nowelizacja ustawy istotnie zmienia przepisy regulujące instytucję zabezpieczenia. Aktualnie udzielenie koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.

Z uwagi na dotychczasowe ogólne brzmienie przepisu, ustawodawca zdecydował się na sprecyzowanie zasad stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego. Wejście w życie ustawy spowoduje powstanie nowych obowiązków dla przedsiębiorców w zakresie koncesjonowania.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości nie niższej niż 1/12 najwyższych, planowanych przez wnioskodawcę na kolejne 3 lata kalendarzowe, rocznych przychodów z działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja. W celu określenia wysokości zabezpieczenia majątkowego, Prezes URE wezwie wnioskodawcę do wskazania ww. planowanych przychodów w terminie nie krótszym niż 30 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia majątkowego, przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek każdorazowego uzupełnienia zabezpieczenia do wymaganej kwoty w terminie 30 dni od dnia wykorzystania zabezpieczenia oraz jednocześnie, w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pisemnie poinformować Prezesa URE o zgłoszeniu roszczenia z zabezpieczenia.

Jakkolwiek Sąd Najwyższy w swojej opinii do projektu ustawy uznał, że nowelizacja zawiera potrzebne rozwiązania, to wyraził on również pewne obawy.

Wątpliwości Sądu Najwyższego mogą mieć związek z nowymi kompetencjami, które ustawodawca przyznał Prezesowi URE. Nowością jest, że to Prezes URE w sprawie zabezpieczenia majątkowego wydaje postanowienia, w drodze których m.in. zwalnia przedsiębiorstwo z zabezpieczenia majątkowego w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia działalności koncesjonowanej. Co więcej, może on zwolnić przedsiębiorcę również przed zakończeniem prowadzenia działalności koncesjonowanej, w przypadku gdy wielkość kapitału własnego przedsiębiorstwa energetycznego, wynikająca ze sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, przekroczy wielkość tego zabezpieczenia.

 

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalona na posiedzeniu nr 28 dnia 15.04.2021.

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych