Změny v dani silniční v roce 2022

V roce 2022 měla zůstat daň silniční beze změny, nicméně z důvodů prudkého zvýšení cen pohonných hmot došlo nejprve ke zrušení plateb záloh na daň silniční a následně ke schválení vládního balíčku jehož součástí je zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun.

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel.

Tento zákon nabývá účinnosti od 1.7.2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1.1.2022.

Zálohy na daň silniční v roce 2022

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o dani silniční došlo na základě rozhodnutí ministra financi ze dne 24.3.2022 o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ke zrušení povinnosti platit zálohy na daň silniční v roce 2022 (https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2022-c-06.pdf). Jedná se o zálohy které jsou splatné 19.dubna 2022, 15.července 2022, 17.října 2022 a 15.prosince 2022. Poslední zálohou na daň silniční byla záloha splatná dne 15.12.2021.
Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků daně silniční.

Pokud byla záloha v roce 2022 zaplacena, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či použití na úhradu jiné daně (případně dle uvážení ponechání na svém účtu jako platbu na případnou daňovou povinnost daně silniční pro auta nad 12 tun) lze finanční úřad požádat.

Předmět daně silniční po schválené novele zákona o dani silniční

Osobní automobily včetně autobusů již nejsou předmětem daně.

Nově jsou předmětem daně silniční v roce 2022 pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 nad 3,5 tuny a jejich přívěsy kategorie O3 a O4.

Výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

Daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů, a to do konce ledna 2023.

U těchto těžkých nákladních automobilů také dochází k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u tahačů a přívěsů došlo ke změně koncepce zdanění. Výše daně silniční je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční.

Od daně silniční jsou osvobozena vybraná zdanitelná vozidla uvedená v § 3 zákona o dani silniční.

Poplatník daně silniční

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, kdo užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Poplatníkem daně silniční je rovněž osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva, organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Daňové přiznání

Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo za které je dílčí daň vyšší než 0,- Kč, za které se uplatňuje sleva na dani nebo které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0,- Kč.

Dochází ke zrušení plateb záloh.

Od 1.1.2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Zrušení registrace

Novela zrušuje povinnost zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká dnem 1.ledna 2022 ze zákona. Poplatník nemusí za účelem zrušení registrace činit žádné úkony a rozhodnutí o zrušení registrace se v takovém případě nevydává.

Silniční daň; zálohy na daň; zrušení silniční daně; inflace; daňové přiznání; elektronické podání; elektronické daňové přiznání

Zdroj:
Sněmovní tisk 204 – Novela z.o daních z příjmů – EU
Zákon o dani silniční
Finanční správa

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat