Vykazování do Intrastatu je od 1.1.2022 jednodušší

Ve spolupráci Českého statistického úřadu, Ministerstva financí a Celní správy ČR se v přijatém vládním nařízení č. 333/2021 Sb. ze dne 23. srpna 2021 podařilo ulevit především malým a středním podnikatelům zavedením tzv. zjednodušeného vykazování, kdy se při splnění stanovených podmínek umožňuje místo dosavadních dvanácti výkazů Intrastatu odeslat pouze jedno hlášení ročně bez nutnosti uvedení podrobných údajů.

Koho může zjednodušené vykazování využít:

Základní podmínkou pro možnost zjednodušeného vykazování do Intrastatu je dosáhnout prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12 miliónů Kč za kalendářní rok (tato hranice pro povinnost vykazování zůstává stejná jako před novým nařízením vlády) a zároveň nepřekročit celkovou hodnodu 20 miliónů Kč v daném roce ve směru dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo ve směru vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie (posuzováno pro každý směr zvlášť). Současně nesmí zpravodajská jednotka obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování.

Dochází i ke změnám terminologie z nové právní úpravy EU. Místo „přijetí zboží z jiného členského státu EU“ a „odeslání zboží do jiného členského státu EU“ budou používány pojmy „dovoz zboží z jiného členského státu EU“ a „vývoz zboží do jiného členského státu EU“

Zjednodušené hlášení lze podat na začátku roku, a to ve lhůtě pro podání Výkazu za referenční období leden nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu (překročení 12 miliónů Kč) v průběhu kalendářního roku, a to v termínu pro podání Výkazu za referenční období, ve kterém došlo k dosažení prahu ve výši 12 mil. Kč.

Pokud se zpravodajská jednotka po dosažení prahu 12 miliónů Kč pro daný směr a po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu („Přihláška k registraci zpravodajské jednotky“ na stránkách Celní správy) rozhodne využít zjednodušeného vykazování, odešle po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu Výkaz s uvedením směru pohybu zboží, referenčního období a kódu typu věty ZH. Další měsíce hlášení neodesílá, ale je nutné hlídat, zda nezačne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSU, které nejsou určeny pro odesílání zjednodušené hlášení a zároveň hodnota zboží nesmí překročit výši 20 miliónů Kč pro každý směr.

Pokud zpravodajská jednotka přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, tuto skutečnost místně příslušnému celnímu úřadu neoznamuje, pouze začne od referenčního období, ve kterém přestane plnit podmínky pro zjednodušené hlášení, odesílat standartní Výkaz pro Intrastat.

Zpravodajská jednotka, která v roce 2022 odeslala zjednodušené hlášení a pro rok 2023 chce opět využít zjednodušené hlášení, protože splňuje podmínky, znovu odešle zjednodušené hlášení v termínu pro podání Výkazu za referenční období leden 2023 s uvedením kódu věty ZH.

Vykazované údaje:
Od 1.1.2022 se také rozšiřuje okruh údajů, které jsou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu EU. K dosavadním položkám budou zpravodajské jednotky nově vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním nebo obdobném číslu, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě EU, kam bude zboží vyvezeno.

V případě, že bylo zboží vyvezeno pro partnerský subjekt, který nemá přiděleno DIČ nebo zpravodajská jednotka toto číslo nezná, vyjádří se kódem „QV123“.

Okruh údajů u zboží dováženém z jiných členských států EU zůstává stejný.

Výraznou změnou projdou také kódy povahy transakcí. Pro snazší orientaci v nových kódech povahy transakce lze využít převodník kódů povahy transakce: https://www.czso.cz/csu/czso/nove-kody-povahy-transakce

Limit malých zásilek se ze současných 200 EUR navyšuje na 400 EUR.

Podle informace Generálního ředitelství cel: „Webové stránky Celní správy ČR umožní v brzké době nanečisto vyzkoušet vytvoření výkazu dat Intrastatu podle nové úpravy platné od počátku roku 2022“.

 

Zdroj:
Český statistický úřad, Celní správa ČR, Nařízení vlády č. 333/2021 Sb.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat