Zrušení rezervního fondu

Czech Republic: Daňové dopady zrušení rezervního fondu

Zákon o obchodních korporacích neukládá akciovým společnostem ani společnostem s ručením omezeným povinnost tvořit zákonný rezervní fond. Výjimku představuje několik zvláštních případů (např. situace, kdy akciová společnost vykáže v rozvaze své vlastní akcie). Společnosti, které vznikly po 1. lednu 2014, se tedy mohou rozhodnout, zda budou rezervní fond tvořit a v jaké výši. Společnosti vzniklé do 31. prosince 2013 mohou povinně vytvořený rezervní fond zrušit, nesmí ale zapomenout na nová pravidla pro výplatu prostředků z vlastních zdrojů.

Daňové posouzení rozpuštění rezervního fondu vychází z rozhodnutí o způsobu naložení s prostředky uvolněnými při zrušení rezervního fondu. V případě, že tyto prostředky budou pouze účetně převedeny do ostatních fondů ze zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let, či neuhrazené ztráty, nebude mít tento převod mezi jednotlivými položkami vlastního kapitálu žádné daňové dopady.

Naopak v případě, že dojde k vyplacení prostředků ze zrušeného rezervního fondu, je potřeba počítat s jejich případným zdaněním. Daňové aspekty výplaty prostředků ze zrušeného rezervního fondu zákon o daních z příjmů explicitně neřeší. Při rozdělení rezervního fondu mezi společníky se bude postupovat obdobně jako při výplatě podílů na zisku, protože se věcně jedná o zisk obchodní společnosti dosažený v minulých letech. Daňový režim ovlivňuje skutečnost, zda je příjemce právnickou či fyzickou osobou, daňová rezidence příjemce apod. Při naplnění vztahu mateřská versus dceřiná společnost (podíl nejméně 10 % po dobu alespoň 12 měsíců – lze splnit i dodatečně a odpovídající forma mateřské společnosti), bude tento příjem osvobozen od daně.

V ostatních případech (výplata rezervního fondu právnické osobě, kterou nelze osvobodit, nebo pokud bude příjemce fyzickou osobou), bude příjem zdaněn konečnou srážkovou daní plátcem daně (vyplácející obchodní společností) ve výši 15 %. Při daňovém posouzení by se měl vzít v úvahu i původ zdrojů, ze kterých byl rezervní fond vytvořen. Výplata části rezervního fondu, která nebyla vytvořena ze zisku po zdanění, ale například vklady společníků, by pro společníky neměla představovat zvýšení jejich majetkového prospěchu, ale pouze vrácení vložených prostředků.

Zdroj: Zákon o obchodních korporacích a zákon o daních z příjmů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat