Změny ve výboru pro audit

Czech Republic: Novela zákona o auditorech zasáhla do úpravy výboru pro audit

Novela zákona o auditorech významně zasáhla do úpravy výboru pro audit. Jedná se o výbor s kontrolními oprávněními zejména v oblasti auditu, který povinně zřizují subjekty veřejného zájmu (např. společnosti s akciemi přijatými k obchodování na regulovaném trhu, banky či obchodní korporace s více jak 4 000 zaměstnanci, podrobně viz § 2a zákona o auditorech).

Významnou změnou je skutečnost, že výbor pro audit nadále není orgánem společnosti. To znamená, že se na členy výboru pro audit nevztahuje řada pravidel, která na ně – stejně jako na ostatní členy orgánů – dosud dopadala. Připomeňme například pravidla o střetu zájmů či regulaci odměňování. Stanovy či společenská smlouva nicméně mohou určit, že výbor pro audit je orgánem společnosti.

Výbor pro audit musí mít nejméně tři členy, přičemž nově musí požadavek nezávislosti splňovat většina členů tohoto výboru. Požadavek nezávislosti je formulován obecně (dosud zákon hovořil o nezávislosti na auditované osobě) a podle důvodové zprávy by měl znamenat absenci jakéhokoliv závažného střetu zájmů. Subjekty veřejného zájmu mají povinnost uvést složení výboru pro audit do souladu se zákonnými požadavky do 13. ledna 2016.

Členy výboru pro audit i nadále jmenuje valná hromada z členů dozorčí rady nebo nevýkonných členů správní rady či ze třetích osob.

Nově je upraveno, že výbor pro audit doporučuje auditora kontrolnímu orgánu. Kontrolní orgán potom navrhuje auditora valné hromadě. Není přitom vázán návrhem výboru pro audit, pokud se však odchýlí od doporučení výboru pro audit, je třeba tento odklon odůvodnit.

Konečně je třeba upozornit na novou povinnost subjektu veřejného zájmu zveřejnit na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit.

Zdroj: zákon č. 334/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat