Změna zaměstnavatele ex lege

Czech Republic: Důvodem k přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu může být i výpověď nájemní smlouvy k nebytovému prostoru.

Ačkoliv přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů není v právní úpravě žádnou novinkou, přesto v praxi stále způsobuje nemálo problémů končících u obecných soudů.

To byl i případ zaměstnavatele, který svému zaměstnanci oznámil, že s ohledem na výpověď nájmu nebytového prostoru, v němž provozoval kavárnu, přecházejí jeho práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu v souladu se zákoníkem práce v plném rozsahu na nového nájemce kavárny, který se tak automaticky stává jeho novým zaměstnavatelem. Nový zaměstnavatel však veškeré nároky zaměstnance odmítl z důvodu, že mezi ním a dřívějším provozovatelem kavárny neexistoval jakýkoliv smluvní vztah. Zaměstnanec proto podal proti svému původnímu zaměstnavateli žalobu, kterou se domáhal určení, že jeho pracovní poměr k původnímu zaměstnavateli trvá.

Případ dospěl až k Nejvyššímu soudu ČR, který ve svém rozsudku sp.zn. 21 Cdo 3712/2015 ze dne 14.7.2016 konstatoval, že k převodu činnosti / úkolů zaměstnavatele může dojít na základě jakéhokoli právního jednání, v jehož důsledku zaměstnavatel přestane zcela nebo zčásti provozovat dosavadní činnost (plnit dosavadní úkoly) a místo něj v této činnosti (plnění úkolů) nebo v činnosti obdobného druhu pokračuje jiná k tomu způsobilá právnická nebo fyzická osoba. Podle Nejvyššího soudu ČR přitom důvodem k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může být i výpověď z nájmu z nebytových prostor daná pronajímatelem dosavadnímu zaměstnavateli (dohoda o ukončení nájmu) a na ni navazující smlouva o nájmu těchto prostor uzavřená mezi pronajímatelem a novým nájemcem, pokračuje-li na základě ní nový nájemce v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

Aby se do budoucna zamezilo podobným nejasnostem, je v rámci novely zákoníku práce zákonodárcem navrhováno stanovení podmínek, které musí být při převodu činnosti zaměstnavatele nebo jeho části na jiného zaměstnavatele splněny, aby došlo k automatickému přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Je navrhováno, aby tato novela zákoníku práce vstoupila v účinnost 1.7.2017.

 

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb. rozsudek NS sp.zn. 21 Cdo 3712/2015 ze dne 14.7.2016 Sněmovní tisk 903/0

 

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat