Zákon o daních z příjmů od 1.1.2014

Czech Republic: Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) byl s účinností k 1. 1. 2014 novelizován hned několika zákony a doznal tak řady změn. Uvádíme ty nejvýznamnější.

Zákon o daních z příjmů doznal k 1. 1. 2014 řady změn. Tou nejviditelnější je začlenění daně dědické a darovací, které byly dosud upraveny zvláštním zákonem. Mezi další změny patří prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů či nová pravidla pro tvorbu opravných položek k pohledávkám.

K velké změně patří inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, přičemž dochází i k faktickým změnám v rámci osvobození. Nově je plně osvobozen příjem z dědictví (i odkazu), a to bez ohledu na to, zda byl dědic a zůstavitel v příbuzenském vztahu či nikoliv. Zůstává zachováno osvobození darů mezi příbuznými a darů od osoby, se kterou žil poplatník nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Dále se prodlužuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, a to ze současných 6 měsíců na 3 roky. U drobných investorů platí pro příjem z prodeje cenných papírů výjimka ve výši ročního limitu 100 000 Kč. Změnu lze uplatnit až pro cenné papíry nabyté od roku 2014, pro dříve nabyté cenné papíry se použije dosavadní úprava. Pětiletý časový test pro osvobození příjmů z převodu podílů zůstává zachován.

Novela přináší zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 % a u právnických na 10 %.

Mění se taktéž podmínky pro úpravu převodních cen mezi spojenými osobami. Nově je nutné upravit základ daně i v případě, kdy je cena mezi spojenými osobami rovna nule. Výjimka je stanovena pro výpůjčku, výprosu a u nízkoúročených nebo bezúročných půjček, je-li věřitelem nerezident, člen obchodní korporace nebo fyzická osoba – v takových případech tedy není nutné provádět žádné úpravy. Vyjasnění definice u spojených osob odstraňuje dřívější nejasnosti při sjednání nulové ceny nebo výpůjčky, zda vzniká zdanitelný příjem, případně zda je tento příjem předmětem daně darovací.

Dále dochází k uvolnění daňové uznatelnosti u pozemků. U právnických osob je nyní daňově uznatelná i ztráta z prodeje pozemku. U fyzických osob nadále zůstává daňově uznatelná pouze pořizovací cena pozemku maximálně do výše příjmů z prodeje.

Konečně se zjednodušuje tvorba opravných položek k pohledávkám. U pohledávek po splatnosti déle než 18 měsíců je umožněno vytvořit opravnou položku až 50 % neuhrazené hodnoty, u pohledávek s dobou po splatnosti více než 36 měsíců ve výši 100 % neuhrazené hodnoty. Tato změna se týká pohledávek vzniklých až po nabytí účinnosti novely zákona. Dle nového občanského zákoníku je standardní promlčecí doba 3 roky, ledaže by si ji smluvní strany prodloužily, a proto se s tvorbou opravných položek u pohledávek déle jak 36 měsíců po splatnosti nebudeme setkávat příliš často.

Bc. Monika Baliharová, účetní

Ing. Radka Šlancarová, Tax Advisor

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat