Výzva k odstranění pochybností

Czech Republic: Oblíbený nástroj finančního úřadu, kterému absence zákonné lhůty umožňuje prověřovat jedno přiznání k DPH i několik měsíců

Daňový řád v § 89 umožňuje správci daně (dále jen „FÚ“), aby v případě, že má konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti, úplnosti podaného daňového přiznání nebo o pravdivosti údajů v něm uvedených, vyzvat daňový subjekt k jejich odstranění.

Velmi často je tento postup ze strany FÚ aplikován v případě, že daňovému subjektu v přiznání k DPH vznikne nadměrný odpočet. V případě, že výše nadměrného odpočtu nevybočuje z řady předchozích přiznání, FÚ zpravidla nadměrný odpočet daňovému subjektu vrátí. V opačném případě FÚ do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, zašle daňovému subjektu výzvu k odstranění pochybností. Ve výzvě by měl FÚ specifikovat své pochybnosti tak, aby daňový subjekt měl možnost se k nim vyjádřit, nejasnosti vysvětlit, nepravdivé údaje opravit nebo pravdivost údajů prokázat. FÚ následně obdržené doklady a informace prověří, přitom může vydat i další dožádání např. na obchodní partnery daňového subjektu, což dané řízení (zejména v případě zahraničních partnerů) výrazně prodlouží, a/nebo zahájit daňovou kontrolu.

Z hlediska daňového subjektu je závažným problémem, že daňový řád nestanoví zákonnou lhůtu uzavření tohoto řízení. V praxi se tedy často stává, že výzvy jsou formulovány v rozporu se zákonem velmi obecně, řízení je vedeno řadu měsíců a daňovému subjektu nezbývá než čekat na to, až FÚ „bude spokojen“ a vrátí nadměrný odpočet. Obranou daňového subjektu proti nepřiměřené délce řízení může být pak pouze podání na „ochranu před nečinností“ podle § 38 odst. 2 daňového řádu nadřízenému FÚ, pokud uplynuly 3 měsíce od posledního úkonu v řízení, kterého se nečinnost týká.

Zlepšení stávajícího stavu by bylo možno očekávat pouze v případě, že by zákon stanovil závaznou lhůtu, do kdy musí být řízení k odstranění pochybností ukončeno.

Zdroj: zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Mgr. Ing. Markéta Pravdová, advokát, partner

Ing. Bohdana Havránková, Tax & Accounting Consultant

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat