Vadný rozhodčí nález a překážka věci rozsouzené

Czech Republic: Nejvyšší soud rozhodl o postupu v případě, že bylo rozhodnuto vadným rozhodčím nálezem

Z judikatury Nejvyššího soudu již dříve jednoznačně vyplynul závěr, že neobsahuje-li rozhodčí doložka určení konkrétní osoby rozhodce a pouze odkazuje na rozhodčí řád právnické osoby, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je tato rozhodčí doložka neplatná. Strana sporu, ve kterém byl rozhodčí nález na základě neplatné rozhodčí doložky vydán, se může u soudu domáhat zrušení takového rozhodčího nálezu.

V této souvislosti vznikla otázka, zda strana sporu může danou věc zažalovat u soudu, aniž by předtím docílila zrušení vadného rozhodčího nálezu soudem. Obecně totiž platí, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto (i rozhodčím soudem), nemůže být tatáž věc projednávána soudem znovu; jedná se o takzvanou překážku věci rozhodnuté.

Nejvyšší soud v této souvislosti judikoval, že nejde o překážku věci rozhodnuté, jestliže o stejné věci, týkající se stejného předmětu řízení a týchž osob bylo již rozhodnuto rozhodčím nálezem vydaným rozhodcem, jenž neměl k vydání takového rozhodčího nálezu pravomoc (usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 4460/2014).

Lze tedy shrnout, že strana sporu, ve kterém bylo rozhodnuto takto vadným rozhodčím nálezem, se může domáhat svého práva u soudu, aniž by před tím žalovala na zrušení rozhodčího nálezu.

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 4460/2014

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat