Uplatnění videokonference v rámci civilního soudního řízení

Rok 2020 se nese ve znamení udržování společenského odstupu (social distancing). Jak je na tuto situaci připraveno civilní soudní řízení?

V září 2017 – dlouho před začátkem současné pandemie – nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která civilním soudům umožnila k provádění úkonů užívat technická zařízení pro přenos obrazu a zvuku. Prostřednictvím videokonferenčního zařízení je možné zprostředkovat přítomnost účastníka řízení (žalobce či žalovaného) nebo tlumočníka na jednání, provést výslech svědka, znalce nebo účastníka. Videokonference je dále možná ve fázi dokazování a provádění důkazů.

Soud je oprávněn užít videokonferenční zařízení pouze na návrh jednoho z účastníků řízení nebo v případě, že jeho užití je účelné. Jde například o zajištění přítomnosti účastníka nebo svědka , který se nachází ve věznici či ve zdravotnickém zařízení a je tak obtížné zajistit jeho přítomnost v jednací místnosti soudu. Za neúčelné by naopak bylo možné považovat výslech klíčového svědka, jehož osobní přítomnost na soudním jednání je důležitá z důvodu posuzování jeho věrohodnosti.

Při samotném konání videokonference je nejprve zapotřebí ověřit totožnost dané osoby. Tento krok v praxi zajišťuje se souhlasem předsedy senátu (soudce) zejména pověřený zaměstnanec soudu nebo věznice. Soudce úvodem rovněž osobu poučí mimo jiné o způsobu provedení úkonu a zejména ji informuje, že je oprávněna kdykoli v průběhu videokonference podávat námitky proti kvalitě obrazového nebo zvukového přenosu. Pověřený zaměstnanec, který ověřil totožnost osoby, je po celou dobu videokonference přítomen na místě společně s ní, což by mělo zaručovat vážnost videokonference. Nelze zapomínat, že v každém případě jde o úkon soudu, u kterého má být zajištěna dostatečná míra důstojnosti a formálnosti. Při videokonferenci se vždy pořizuje obrazový a zvukový záznam, který osvědčuje její průběh.

V rámci probíhající digitalizace soudnictví a státní správy jako celku jde o vítaný prvek, který nachází uplatnění nejen v době krize. Možnost videokonference přináší s sebou řadu benefitů, může na příklad přispět k urychlení a zefektivnění justice, protože se jejím užití eliminuje nutnost odročovat soudní jednání.

Zdroj:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přdpisů

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat