Tvorba opravných položek při pohledávkách vzniklých od 1.1.2014

Czech Republic: Pravidla pro tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám byla zásadně změněna.

Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Ke změnám došlo především v tvorbě opravných položek k nepromlčeným pohledávkám.

V ustanovení § 8a zákona bylo zrušeno rozdělení do šesti časových pásem a od 1. 1. 2014 se pro účely tvorby opravných položek zavádí pouze následující dvě časová pásma:

       18 měsíců od konce sjednané doby splatnosti – po uplynutí této doby je možné tvořit opravnou položku až do výše 50 % neuhrazené pohledávky,

       36 měsíců od konce sjednané doby splatnosti – po uplynutí této doby je možné tvořit opravnou položku až do výše 100 % neuhrazené pohledávky.

Opravné položky bude možné tvořit jen k nepromlčeným pohledávkám (doba promlčení 3 roky), proto bude vhodné případnou tvorbu opravných položek dopředu smluvně ošetřit, a to například delší dobou promlčení pro tyto účely.

Účetní jednotka dále nebude muset při tvorbě opravné položky k nepromlčeným pohledávkám přihlížet ke skutečné výši rozvahové hodnoty pohledávky a nebude povinností ohledně těchto pohledávek zahajovat rozhodčí, soudní anebo správní řízení.

To neplatí pro opravné položky v případě pohledávek nabytých postoupením, pokud rozvahová hodnota bez příslušenství byla v okamžiku jejího vzniku vyšší než 200 000 Kč. V takovém případě bude možné opravné položky tvořit pouze za předpokladu, že rozhodčí, soudní nebo správní řízení zahájeno bylo a poplatník daně se jich řádně účastní.

Výše vyjmenované změny bude možné aplikovat až na pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti změn zákona, tedy na pohledávky vzniklé po 1.1.2014. 

Michaela Tamoková, Tax & Accounting Senior Consultant

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat