Technická novela zákona o veřejných zakázkách

Czech Republic: Přezkum úkonů zadavatele se prodraží

V návaznosti na nové zadávací směrnice (2014/24/EU a 2014/25/EU) zahájilo Ministerstvo pro místní rozvoj práce na zcela novém zákonu o veřejných zakázkách. Ačkoliv je nový zákon o veřejných zakázkách stále ve stadiu příprav, je vliv zadávacích směrnic zřejmý již v aktuální technické novele zákona o veřejných zakázkách. Novela zároveň napravuje některé neúčelné změny z minulých let. Krom toho významně mění pravidla řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Částečnou transpozicí nových zadávacích směrnic dochází k rozšíření dílčích hodnotících kritérií při hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatelé budou nově explicitně oprávněni hodnotit také „organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“. Zda toto dílčí hodnotící kritérium napomůže transparentnosti a rovnému zacházení, ukáže teprve praxe.

Novela opětovně zavádí možnost hodnotit i jen jednu nabídku bez nutnosti opakovat zadávací řízení. Zákonodárce zde uznal, že zákaz hodnotit pouze jednu nabídku nebyl přínosem pro praxi, neboť podstatným způsobem ztěžoval a prodražoval nákupy specializovaných přístrojů. V praxi neprůchozí se ukázalo i řešení, kdy zadavatel byl oprávněn hodnotit jednu nabídku, pokud neobdržel více nabídek ani v druhém zadávacím řízení s obdobným předmětem.

Rozsáhlé změny přináší novela v oblasti řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Předně se zvyšuje horní hranice kauce, kterou je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže současně s podáním návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Současné maximum ve výši 2.000.000,- Kč (cca 73.260,- EUR) se posouvá až na 10.000.000,- Kč (cca 366.300,- EUR). V případě, že navrhovatel vezme svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět, vrátí mu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kauci sníženou o 20 % (zákonodárce se zde inspiroval úpravou platnou již několik let pro soudní řízení). V neposlední řadě pak novela zavádí koncentraci řízení. Nově nebude až na výjimky možné dodatečně měnit nebo doplňovat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dodatečně navrhovat bude možné pouze takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již v rámci námitek). Navrhovat důkazy a činit návrhy bude možné nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení; to platí pro navrhovatele i zadavatele. K pozdějším návrhům nebude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přihlížet.

Zdroj: zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat