Systém vnitřních zásad dle AML

Czech Republic: Povinné osoby mohou využít vzorový systém vnitřních zásad

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tradičně označovaný jako zákon proti praní špinavých peněz), který je jedním z důlěžitých nástrojů v boji proti praní špinavých peněz, ukládá osobám vymezeným v § 2 daného zákona řadu povinností.

Jednou z nich je povinnost zavést a uplatňovat odpovídající postupy vnitřní kontroly a komunikace a v souvislosti s tím i povinnost vypracovat systém vniřních zásad, postupů a opatření.

Ačkoliv zákon proti praní špinavých peněz uvádí přehled toho, co musí systém vnitřních zásad obvykle obsahovat (§ 21 odst. 5), v praxi může příprava a správné nastavení systému vnitřních zásad působit méně či více závažné obtíže. Proto lze s povděkem kvitovat, že Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR (FAÚ) vydal vzorový systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, který mohou povinné osoby při přípravě svých vlastních dokumentů bez obav využít.

Vzorový systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření obsahuje celkem 21 článků, které mimo jiné zahrnují podrobný demonstrativní výčet (fakultativních i obligatorních) znaků podezřelých obchodů, pravidla pro správnou identifikaci a kontrolu klienta včetně opatření pro rozpoznání politicky exponovaných osob a subjektů, přiměřené a vhodné metody a postupy pro posuzování a řízení rizik a vnitřní kontrolu, pravidla postupu při zjištění podezřelého obchodu a jeho oznámení FAÚ, jakož i například technická a personální opatření pro správné provedení odkladu splnění příkazu klienta.

Vzorový systém vnitřních zásad byl na stránkách Ministerstva financí ČR publikován dne 24.04.2015 a je dostupný z následujícího zdroje: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/system-vnitrnich-zasad-a-kontaktni-osoba.

Zdroj: Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat